Stemvorken & Trillingsgeneeskunde (deel 2)

DELEN

“Ut Queant Laxis” – De oude Hymne en de originele ‘Solfeggio’ muzieknotering

Deze plechtige lofzang is aanvankelijk door Paolo Diacono geschreven als een hymne aan de heilige Johannes de Doper (ca 720-799). In het latijns: “Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti labii reatum”. Het betekent zoiets als: “Opdat uw bedienden op de top van hun stemmen de wonderen van uw handelingen mogen bezingen, en dat u vergiffenis schenkt voor hun bezoedelde lippen.”

 1. UT – queant
 2. RE – sonare fibris
 3. MI – ra gestorum
 4. FA – muli tuorum
 5. SOL- ve polluti
 6. LA – bii reatum

Paolo Diacono maakte gebruik van de lettergrepen Ut,Re,Mi,FA,Sol,en La als namen voor de zes tonen. Een Italiaanse monnik genaamd Guido d’Arezzo (990-1050) ontwikkelde het systeem van Solmization, een systeem van lettergrepen, vooral de sol-fa-achtige lettergrepen, om de tonen van de schaal (die als het Guidosysteem bekend staat) te vertegenwoordigen. Later werd in de geschiedenis ‘Ut’ vervangen door DO en weer later werd Si of Ti, aan het eind toegevoegd, waardoor de huidige toonladder van zeven lettergrepen is ontstaan: DO-RE-MI-FA-SOL-LA-TI. De lettergreep ‘SOL’ werd later verkort tot ‘SO’ wat het makkelijker maakte in spelling, en eenvormig met een klinker aan het eind. Dit is eigenlijk ontstaan voor het gemak: om het sneller te leren en het zich makkelijker te herinneren. Maar ook om het zichtbaar te maken en om onmiddellijk nieuwe muziek als een wijsje van gereproduceerde gestandaardiseerde bladmuziek te zingen.

De oorsprong van muziek ligt heel ver terug in de tijd. Er wordt gezegd: “Wanneer de wereld in vrede is, wanneer alle dingen rustig zijn en alle mensen bereid zijn te leren kan de muziek pas worden geperfectioneerd.” Wanneer wensen en hartstochten niet vanuit oneigenlijke gronden komen, kan de muziek worden geperfectioneerd. Perfecte muziek heeft zijn oorzaak. Het is het gevolg van evenwicht. Het evenwicht is het gevolg van oprechtheid, en oprechtheid heeft zijn oorsprong in de kosmos. Daarom kan men slechts over muziek praten met een mens die de betekenis van de kosmos heeft waargenomen. Muziek is daarom ook gebaseerd op de harmonie tussen hemel en aarde.

De Geheime Codes van de Bijbel van Ut Queant Laxis

Stephanie Relfe schrijft, n.a.v. het boek “Healing Codes for the Biological Apocalypse” geschreven door dr. Leonard Horowitz en dr. Joseph Puleo: De nieuwe bijbel bevat codes, ‘Het Boek van getallen’, wiskundige elektromagnetische frequentiecodes voor wonderen, die medisch gezien vaak gebeuren, omdat deze frequenties de beschadigde DNA, de genetische blauwdruk van het leven, herstellen.

Uit de documentatie en de analyses uit de “Healing Codes for the Biological Apocalypse” blijkt dat dr. Joseph Puleo eigenlijk intuïtief geleid werd om het patroon van de zich herhalende zes codes te vinden, Hoofdstuk 7, vers 12-83. Wanneer je gebruik maakt van de oude Pythagorische methode om het aantal verzen tot hun enige gehele cijfer te herleiden, openbaarden de codes een reeks van zes elektromagnetische correcte frequenties die aan de zes ontbrekende tonen van de oude Solfeggio-schaal beantwoorden.

De originele geluidsfrequenties werden blijkbaar gebruikt in grote hymnen gewijd aan Johannes de Doper, samen met vele Gregoriaanse gezangen die eeuwen geleden – volgens de kerkelijke dienaren – verloren zijn geraakt. Deze gezangen met hun speciale tonen werden verondersteld bijzondere geestelijke ‘genezing’ te geven wanneer er in harmonie gezongen werd. Door onderzoek is verklaard dat toen Paus Johannes heilig werd verklaard de toonladder veranderd werd. De zevende toon, ‘Si’ werd toegevoegd uit zijn naam. ‘Si’ werd later ‘Ti’. Deze veranderingen veranderden de frequenties enorm. De wijzigingen verzwakten het spiritueel effect van de hymnes. Met andere woorden: wanneer je nu een psalm zingt, is het muziek voor de oren, terwijl het oorspronkelijk bedoeld was als muziek voor de ziel.

Dr. Puleo, een natuurgeneeskundig arts, en dr. Leonard horowitz, verbonden  aan de Universiteit van Harvard besteedden drie jaar onderzoek aan deze zes tonen, die zowel de fysicus als de musicus als een ‘uiterst unieke, met elkaar verbonden reeks wiskundige en elektromagnetische geluidsfrequenties ervaren, die harmonisch opeenvolgen, en die bijna teruggevonden worden in de bekende ‘huwelijksmars’. Van de eerste noot, “Ut quent laxis”, wordt gezegd dat het de toon van de dramatiek is, van emotie, van verdriet tot aan vreugde. Het heeft een frequentie van 396 cycli per seconde, en een magnetische veldsterkte gelijk aan 105 machts gauss. De tweede toon, ‘RE’ wat staat voor resonantie, correleert mathematisch gezien met 144.000. De frequentie van de derde toon is 528, en de toon “MI-ra” komt voort uit de uitdrukking “Mi-ra gestorum” wat in Latijns staat voor “mirakel”.  Opmerkelijkwijs wordt deze toonfrequentie door genetische biochemici gebruikt om beschadigde DNA te herstellen.

Om volgens de oude Pythagorische methode te herleiden moet je de cijfers van het totale getal aan versen steeds optellen, tot je een enkel cijfer overhoudt. Hierdoor opbaren zich de codes uit de reeks van zes elektromagnetische geluidsfrequenties die aan de zes ontbrekende tonen van de oude Solfeggio-schaal beantwoorden.

 1. Ut = 396 3+9+6=18 1+8=9
 2. RE = 417 4+1+7=12 1+2=3
 3. Mi = 528 5+2+8=15 1+5=6
 4. FA = 639 6+3+9=18 1+8=9
 5. SOL= 741 7+4+1=12 1+2=3
 6. La = 852 8+5+2=15 1+5=6

Zoals u ziet eindigen alle reeksen op 3, 6 of 9. Wanneer wij de zes originele Solfeggio-frequenties bekijken, uitgaande van de Pythagorasmethode, vinden we aan de basis de trillingsgetallen 3-6-9. Nicola Tesla, zeer bekend en vaak beschreven in Beyond Medicine, schrijft ook: “Als u slechts de waarde van de getallen 3,6 en 9 zou kennen, dan zou u de sleutel tot het heelal hebben.” Andere wetenschappers zoals Raymond Rife, Mozart, Haydn, Beethoven, en Chladni, moeten hier ook van geweten hebben. Ze gebruikten allemaal het concept van de inherente macht van drie, zes, en negen.

Waar staan de tonen voor?

 • Ut – bereidt het lichaam, de ziel, en de geest voor om de volgende vijf tonen te ontvangen;
 • RE –  begint de resonantie met het Goddelijke;
 • MI – de toon die geneest en bijzondere veranderingen teweegbrengt (mirakelen);
 • FA – de toon die zoekt naar de beperkingen in ons (hersenspinsels etc.);
 • SOL – de toon van losmaken, bevrijding, openen;
 • LA – de toon die de vocale snaren opent.

In fysieke termen gesproken, vertegenwoordigt iedere numerieke frequentie  gelijktijdig een kleur en een geluid. Elk orgaan en elke klier beantwoordt aan frequenties van geluid, kleur, of bijvoorbeeld een homeopathisch middel. Bij verdere observatie zien we dat de omwenteling van de aarde (eens in de 24 uur), beantwoordt aan de numerieke hertzfrequentie van de muzikale noot G en zijn octaven, die beurtelings beantwoorden aan de frequentie van de kleur oranje-rood, en dit beantwoordt beurtelings weer aan de resonantie van ons DNA bij een golflengte van 351/702 Nanometers (één nanometer is één miljardste van een meter).

Observatie van het heelal kan ons veel inzicht geven in de frequenties die voor ons belangrijk zijn. Het heelal is een aaneenschakeling van ritmes die vrij eenvoudig waar te nemen zijn. Alle mensen ter wereld hebben met deze ritmes te maken, en zelfs zij die geen enkele affiniteit hebben met natuurlijke ritmes ervaren ze. Het meest bekende ritme dat wij ervaren is het ritme van dag en nacht. Iedere 24 uur draait de aarde om haar as, wat wij ervaren als het dag-nacht-ritme. De maan draait in een maand om de aarde, waardoor wij de maan in haar verschijningsvorm zien veranderen. De cyclus van volle maan tot volle maan is voor iedere leek te volgen. Het volgende ritme is het jaar. De seizoenen die elkaar opvolgen worden door mens en dier ervaren. Ook alle planeten hebben hun eigen omwenteling, wat niet door iedereen zo direct ervaren wordt, maar duidelijk waarneembaar voor degenen die zich daar op richten. Tal van grote denkers hebben zich beziggehouden met de samenhang tussen hemel en aarden, de oerprincipes of archetypes. In de oudheid, in de bijbel, overal vinden we het terug: zo boven, zo beneden; op aarde zoals in de hemel. Paracelsus noemde het universum de makrokosmos en de mens de mikrokosmos.

De wet van het kosmisch oktaaf

Het octaaf wordt als een belangrijke schakel gezien tussen astronomie, wiskunde, muziek en kleurenleer. Hans Cousta, een Zwitserse wetenschapper en musicus, heeft ontdekt hoe wij deze bewegingen in het heelal kunnen vertalen naar hoorbare frequenties. Hij ontdekte ‘de wet van het kosmisch oktaaf’, waarbij hij tot de conclusie kwam dat Westerse instrumenten niet meer op de juiste frequenties worden afgesteld, terwijl in India en China wel de juiste frequenties worden gebruikt. In Europa is tijdens een congres de frequentie 440Hz als kamertoon vastgesteld. Een afspraak die het mogelijk maakt dat alle instrumenten in Europa hetzelfde gestemd worden. Helaas blijkt dit niet overeen te komen met de kosmische wetten. Het is dus tamelijk willekeurig vastgesteld.

Hoe werkt nu de omzetting van planeetritmes in hoorbare tonen? Iedereen kent wel een piano, en weet dat bepaalde tonen steeds terugkomen, alleen een stukje verder op de piano. Dit heet een oktaaf. Zo heb je een lage C, een hoge C, een nog hogere C, enz. De frequentie van een noot (het aantal trillingen per seconde) moet je verdubbelen om een oktaaf te verspringen. Zo kun je door steeds de frequentie te verdubben steeds een oktaaf hoger uitkomen, terwijl je toch ‘dezelfde noot’ blijft spelen. Dit oktaveren kun je ook doen met het ritme van de aarde, de maan en de planeten. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. De aarde draait in 24 uur om haar as: het dag-nacht-ritme. Dit is dus een 1 trilling per 24 uur, of omgerekend 1 trilling per 24x60x60=86.400 seconden. De frequentie, die uitgedrukt wordt in Herz, is het aantal trillingen per seconde. De frequentie van de draaiing van de aarde om haar as is dus 1/86.400 Herz. Oktaveer je deze trilling (dus steeds vermenigvuldigen met twee) net zolang tot je in het hoorbare gebied komt, dan kom je uit op een frequentie van 194,18 Herz. Dit is ongeveer gelijk (maar dus niet precies) aan de westerse ‘G’. Luister je naar een toon van 194,18 Herz, dan luister je dus naar de toon van de aarde! Laat je de trilling van 194,18 Herz door je lichaam gaan, dan zit je op dezelfde golflengte als de aarde.

Op deze manier zijn de frequenties van alle cycli in het heelal naar hoorbare frequenties terug te herleiden.

Stemvorken

De eerder genoemde Hans Cousto heeft op deze wijze 20 verschillende tonen kunnen vaststellen. Dit zijn de tonen van alle planeten in ons zonnestelsel: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto, vier verschillende tonen van de aarde: de aarde die om haar as draait in 24 uur; een sterredag van iets meer dan 24 uur; de aarde die om de zon draait in een jaar; de as van de aarde die wentelt in meer dan 25.000 jaar, en zeven verschillende tonen van de maan; deze maakt tal van bewegingen, en daarmee evenzovele ritmes, omdat ze zowel om de aarde draait, als met de aarde om de zon, en dan ook nog op een bepaalde wijze t.o.v. de ecliptica. Om met de tonen te werken ontwikkelde hij stemvorken, die zonder tussenkomst van elektriciteit de frequenties exact kunnen weergeven. Het is duidelijk dat de kwaliteit van de stemvorken die op de markt aangeboden worden afhankelijk is van de juiste frequentie. Momenteel worden er in Duitsland zeer hoogwaardige stemvorken geproduceerd van verchroomd staal, die exact op twintig graden Celcius geijkt worden om de hoogst mogelijke zuiverheid te garanderen. Hans Cousto heeft van de belangrijkste tonen de werking onderzocht, en hoewel hij hiermee twintig jaar geleden al bezig was lijkt de tijd nu pas rijp voor therapeuten om met de stemvorken te werken. In Duitsland is men hierin al verder, in Nederland is het werken met stemvorken nog onbekend. De volgende stap is dan ook om met dit gevoelige materiaal mensen op te leiden tot het juiste gebruik van deze stemvorken.

Praktische toepassing van kosmische stemvorken

Bij toonpunctuur of fonoforese worden stemvorken gebruikt om energieën in het lichaam weer in balans te brengen.Stemvorken kunnen op diverse manieren worden toegepast: Gericht op het geluid, en/of gericht op de trilling die overgebracht wordt door contact met het lichaam. Sommige mensen vergelijken het gebruik van stemvorken met het gebruikt van klankschalen. Deze hebben echter een heel breed spectrum, en zijn minder gericht. De stemvorken kun je heel precies plaatsen, bijvoorbeeld op chakra’s, meridianen of acupunctuurpunten. De frequenties dringen diep door in het hele lichaam, inclusief de organen. Ook het doel van behandeling met stemvorken kan heel divers zijn. Ze kunnen ingezet worden bij fysieke klachten, zoals hoofdpijn, schouderklachten en rugpijn, gewrichtsklachten, menstruatieklachten, en eigenlijk alle pijnklachten. Ook klachten die te maken hebben met de psyche en het gemoed kunnen worden behandeld: nervositeit, onrust en stress, maar ook depressiviteit, passiviteit en verminderde zin in sex. De verschillende stemvorken hebben namelijk verschillende uitwerkingen: bijvoorbeeld stimulerend en aktiverend of juist kalmerend en harmoniserend. Met de stemvorken kun je ook iemand ‘raken’ op het spirutuele vlak. Energetisch werkende therapeuten kunnen de stemvorken als tastbaar instrument en hulpmiddel gebruiken, bijvoorbeeld bij het versterken en harmoniseren van de chakra’s. Ook bij meditatie, eventueel met stem/zang kunnen de stemvorken gebruikt worden. De juiste toon is zo gevonden!

Fonoforese kan als therapie op zichzelf staan, maar de stemvorken kunnen ook prima worden ingezet als aanvulling op andere behandelingen, zoals acupunctuur, shiatsu, kleurentherapie, chakratherapie, yoga, voetreflexmassage, enz.

 

Voor meer informatie:

Magna Mater

Ronne van den Hurk

Tel. 0561-433167

E-mail: info@magna-mater.nl

Website: www.magna-mater.nl

 

DELEN