NEDERLANDS ONDERZOEK BEWIJST DE EFFECTIVITEIT VAN TCM BIJ MENOPAUZEKLACHTEN

DELEN

NEDERLANDS ONDERZOEK BEWIJST DE EFFECTIVITEIT VAN TCM BIJ MENOPAUZEKLACHTEN, DOOR MIDDEL VAN UNIEKE, GERANDOMISEERDE, PLACEBOGECONTROLEERDE STUDIE.

Verschillende bekende TCM-auteurs, waaronder Maciocia, Flaws, Lyttleton en Lewis, hebben geschreven en gesproken over de diverse fases van de menstruele cyclus. Hieruit blijkt dat TCM op unieke wijze de fases van de menstruele cyclus behandelt. De meeste TCM-beoefenaars erkennen minimaal vier fases. Dus de differentiële diagnose is het allerbelangrijkst om goede resultaten te krijgen. Vanuit de TCM is het uitgangspunt hierbij: wat gebeurt er met bloed, Yin, Yang en Qi, gedurende de cyclus van achtentwintig dagen. De menstruatiekalender is gebaseerd op Yin (eerste helft van de cyclus) en Yang (tweede helft). Binnen de Chinese geneeskunde wordt de menopauze gezien als een mechanisme dat energie behoudt, dat de vitale energie opslaat in het
lichaam en het niet laat verdwijnen door maandelijkse ovulatie en menstruatie. In plaats van de maandelijkse menstruatie, een activiteit in het teken van Yang die vitaliteit aan de nier onttrekt, wordt de stroom van energie omgekeerd in het centrum van het lichaam, waardoor het bloed en de Jing (vitale levensenergie) naar het hart worden geleid. Deze ommekeer van de stroom van energie is een activiteit van de Yin die bedoeld is om energie te conserveren en het leven te verlengen. Aangezien het menselijk lichaam een samenhangend geheel is, zijn interne organen constant bezig met het bevorderen of het beperken van de werking van andere organen. Het is duidelijk dat de menopauze een fysiologisch gebeuren is en geen ziekte. Ouderdom is geen ziekte.  Als behandeling van klachten noodzakelijk is, is behandeling met hormonen lang niet altijd de beste oplossing. Een oplossing kan hierbij TCM zijn.

NEDERLANDS DRIELEDIG ONDERZOEK  BEWIJST DAT TCM BIJ OVERGANGSKLACHTEN WERKT
Het betreft een drieledig onderzoek, met drie gerandomiseerde groepen, naar de therapeutische effecten van kruiden binnen de TCM bij overgangsklachten, met als TCMformule “ZHI BAI DI HUANG WAN JIA JIAN”. Dit onderzoek, gepubliceerd in Maturitas, het wetenschappelijk  blad van Elsevier over menopauze, bewijst dat deze formule werkt. Het doel van het onderzoek was niet alleen het vergelijken van de effectiviteit van de TCM-formule in vergelijking met het westerse preparaat Premelle (van Wyeth- Lederle) en met placebo, maar ook om te kijken of het juist is dat er minder bijwerkingen zijn en of het reboundeffect* verschillend is. Kortom: ook de kwaliteit van leven zou worden meegenomen in dit onderzoek.De drie gerandomiseerde groepen
gingen uit van een uniforme patiëntenpopulatie.
Deze werden als volgt ingedeeld:
1. de Chinese fytogroep “Zhi bai di huang wan jia jian”;
2. de placebogroep;
3. de Premelle Cycle 5-groep.
Alle vrouwen ondergingen één van de drie behandelingen, conform een van tevoren vastgesteld behandelingsschema. Uiteraard wisten noch de patiënt, noch de voorschrijver wat de patiënt toegediend kreeg. De toedieningsvormen hadden ook te maken met de verschillen in methodologie tussen het Westen en het Oosten: in het Westen werkt men met één preparaat (monotarget), in het Oosten gebruikt men meerdere van tevoren geprotocolleerde kruidenpreparaten voor één behandelingsindicatie, afhankelijk van de reacties van de patiënt gedurende het tijdsschema (multitarget en gepersonaliseerd). Er is uitgegaan van overgangsklachten, omdat symptomen binnen dit ziekteverschijnsel in het Westen en het Oosten vergelijkbaar zijn.

GRENSVERLEGGINGEN ZIJN LASTIGER DAN GEBAANDE WEGEN.
In 2006 is deze studie publiceerbaar gemaakt, voornamelijk door dr. Swan Hoo Kwee, één van de TCM-artsen, ook al is het hele proces niet als vanzelfsprekend verlopen. Het was moeilijk om een medisch-ethische commissie van onze doelstellingen te overtuigen. Dat is gelukt: de Metopp-commissie uit Tilburg kan nu trots zijn op haar medewerking. Voor het eerst is gewerkt in een TCM-pilot met een kruidenformule met modificaties en met hydrofielconcentraten als toedieningsvorm. De tweede moeilijkheid vloeide voort uit het feit dat patiënten, die hormonen wilden gebruiken, niet of nauwelijks bereid waren om fytotherapeutica te gebruiken en andersom: patiënten die kruidenpreparaten wilden, waren meestal niet bereid om in de hormonengroep terecht te komen.

DOORZETTEN EN SAMENWERKEN
In de loop van 2002-2003 werd in de praktijk van dr. Swan Hoo Kwee het beoogde patiëntenaantal behandeld. In de tweede praktijk, van dr. H.H. Tan in samenwerking met TCM-therapeute A. Marsman is hun onderzoek afgerond in 2004. Het volgende jaar is gebruikt om alle gegevens volgens wetenschappelijke criteria te verwerken. Hiervoor is dr. Swan Hoo Kwee zich gaan bekwamen in statistieken. Statistische analyse van de primaire en secundaire eindtermen zijn volgens het SPSS 12.0 programma geanalyseerd. De primaire eindtermen betreffen de reductie van de frequentie van de vasomotore symptomen (opvliegers en nachtzweten). De secundaire eindtermen betroffen de verbeteringen, gemeten volgens de kwaliteit van leven maatstaf SF-36 en andere symptomen en tekenen die gerelateerd zijn aan de peri- en postmenopausale periode. De dubbelblinde randomisering van de toe te dienen middelen werd onder de supervisie van apotheker C. Wauters gerealiseerd. Bijzonder is dat er bij dit onderzoek in Nederland twee artsen, één TCMtherapeute en deze apotheker hebben samengewerkt, die samen het belang van de patiënt voor ogen hebben gehouden om te trachten een alternatief te kunnen aanbieden ten opzichte van de hormonen voor de menopauze. Door het onderzoek werd duidelijk dat de fytotherapeutica 29% beter resultaat opleverden dan placebo. Het ziet er ook naar uit dat bijwerkingen en het rebound-effect bij de fytotherapeutica minder zijn dan bij hormoonpreparaten en dat is veelbelovend. Veel is ook te danken aan de vrouwen, die aan deze studie hun medewerking hebben verleend. Om de patiënte goed te helpen is een deskundige differentiële diagnose nodig. In de Chinese Geneeskunde noemt men dat: de differentiële diagnose: het stellen van het menopausaal syndroom. Het is een eigen taal, waarbij het spreken over ‘bijnieren’ en ‘milt’ een andere betekenis heeft dan in
de westerse geneeskunde. Elk syndroom kent haar klinische manifestaties, zoals: rode blos op de kaken; bleke en vlekkerige huid; nachtzweten; droge ogen; wazig zicht; tinnitus; vergeetachtigheid; lage koorts; droge mond en tong; weke lage rugpijn en kniepijn; chronische  droge keel; plasproblemen, etc. Als dat goed is nagekeken wordt een behandelprincipe gekozen, zoals ‘versterk de yin’, ‘voedt de essentie van de lever en de bijnieren’ en ‘reduceer de hitteverschijnselen’. Op basis van deze diagnose wordt gekozen voor de formule en/of de acupunctuurpunten.
Elk kruid heeft dan in de formule een functie en de som van het geheel is meer dan de optelsom van de afzonderlijke delen. Voorbeeld Bij zhi bai di huang wan Rd Anemarrhenae (= zhi mu) zal hitte klaren, vuur draineren, yin versterken, de droogte verbeteren en de vloeistoffen van  het lichaam harmoniseren;  Cx Phellodendri (huang bai) zal de damp-hitte en het vuur van de bijnieren draineren en toxiciteit verminderen; Poria (fu ling) versterkt de milt en draineert damp; Rx Dioscoreae (shan yao) versterkt de milt, stabiliseert de bijnieren en voedt Jing; Cx  Moutan (mu dan pi) klaart hitte, koelt en versterkt het bloed, heft het deficiënt vuur op en verjaagt bloedstasis; Fr corni shan (shan zhu yu) gaat bijnier-yang en ying voeden, stopt exces en transpiratie, zweten; Rz Alismatis (ze xie) bevordert urineren. En het geheel bevordert het tonifiëren van de Yin, voedt de essentie van lever en bijnieren en reduceert het deficiënte vuur. Om het dan persoonlijk te maken, wordt er gemodificeerd, rekening houdend met de persoonlijke problemen van de patiënt. Zo zal er bij veel dorst en prikkelbaarheid bijvoorbeeld rx astragalus en rd ginseng aan worden toegevoegd. En als de patiënt erg moe is door yang-deficiëntie, dan wordt er rx eucomnia aan toegevoegd.

STELLING
Onderzoek is nuttig en nodig om de traditionele ervaringsgeneeskunde te toetsen. Om dit dan te kunnen toepassen is kennis nodig en moet men ook diagnoses kunnen stellen vanuit de oosterse en de westerse onderzoeksfilosofiën. Dan zou er nog wel eens heel wat gevonden kunnen worden, ook voor de patiënten hier. En dan kan die waarheid en wijsheid van de oudere vrouw verder worden gecommuniceerd als een normaal verouderingsproces… Verklaringen *Het rebound-effect of het reboundverschijnsel is de neiging van sommige medicijnen, om na een al dan niet plotseling staken van het gebruik, de terugkeer te veroorzaken van de symptomen die ze bij toediening juist bestrijden. Deze verschijnselen komen dan ook nog eens vaak sterker terug dan voor de medicatie werd gestart. ** Hydrofielconcentraten (HC’s) zijn vloeibare extracten van planten, waarvan elk kruid is gecontroleerd en het eindproduct wordt gestandaardiseerd. De HC’s hebben dank zij normering een constante concentratie aan actieve bestanddelen. De extractie wordt ingezet als alcohol/ water-extractie, waarbij de verhouding alcohol/water wordt bepaald door de te extraheren actieve componenten. De verhouding H C: kruid = 5 : 1. Nadien wordt glycerol toegevoegd en de alcohol afgedampt onder verlaagde druk en lage temperatuur. De glycerol neemt de rol van de alcohol als het ware over in het extract  in de patiënt krijgt geen alcohol binnen. Hiermee wordt reeds meer dan twintig jaar gewerkt. Het HC wordt bereid volgens de internationale GMP-normen, onder leiding en verantwoordelijkheid van twee industrie-apothekers. Kwaliteit en veiligheid worden hiermee gewaarborgd.De houdbaarheid is drie jaar.

In deze studie zijn de HC-grondstoffen bereid in een west-europees productiebedrijf (laboratorium Conforma te Destelbergen in België; Conforma produceert al meer dan 50 jaar plantenextracten van hoge kwaliteit. Leverancier voor Nederland: NatuurApotheek). Publicatie: Maturitas (2007)  Elsevier Ireland Ltddoi:10.1016/j.maturitas. 2007.06.005

DELEN