BIPOLAIRE Stoornis deel 2

DELEN

Feiten en cijfers

Van de Nederlandse bevolking van achttien tot vijfenzestig jaar heeft 1,3% ooit in het leven de diagnose ‘bipolaire stoornis’ gekregen. Bijna evenveel vrouwen (1,4%) als mannen (1,2%) hebben ooit een dergelijke stoornis gehad. In de afgelopen twaalf maanden heeft 0,8% van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar een bipolaire stoornis gehad (mannen 0,7%, vrouwen 1,0%). Dat zijn 88.400 inwoners van Nederland. De bipolaire stoornis komt vaker voor bij familie van bipolaire patiënten. Ook blijkt dat alleenstaanden vaker een bipolaire stoornis hebben dan samenwonenden. Tevens komt de bipolaire stoornis vaker voor bij mensen die in hun jeugd een traumatische ervaring hebben gehad. De bipolaire stoornis komt bij mensen in grote steden ongeveer even vaak voor als op het platteland. Volwassenen die cannabis gebruiken hebben meer kans om een bipolaire stoornis te ontwikkelen dan zij die geen cannabis gebruiken. Voor dit artikel hebben we weer naar 5000 therapeuten en artsen een e-mail gestuurd met de vraag wat hun ervaringen zijn met een bipolaire stoornis. Hun antwoorden zijn verwerkt in dit artikel.

Vanuit het oogpunt van de complementaire geneeswijzen is ieder individu uniek. Wij behandelen daarom niet alleen de ziekte maar ook het individu, de geest, emoties, lichaam en ziel. Wanneer we praten over ziekten is het niet altijd makkelijk of gewenst om te generaliseren. Zeker als we het gaan hebben over de ziekte genaamd ‘bipolair syndroom’, is het belangrijk om niet te vervallen in generaliseren. Deze ziekte is namelijk zeer verwarrend, zelfs voor wetenschappers en psychiaters, ook al wordt er tegenwoordig makkelijk over gepraat.

Wat weten we hiervan tot nu toe?

 1. Ongeveer 2% van de bevolking krijgt een bipolaire stoornis tijdens zijn leven.
 2. Symptomenzijn niet Er wordt veel gesuggereerd, maar geen vande symptomenis een typisch voorbeeld van het beeld. Hetkan‘dit probleem’ of ‘dat symptoom’ zijn, iemandzou kunnenreagerenopdeze manieren een ander weer anders.
 3. Deoorzaak van de ‘ziekte’ is niet duidelijk. Sommigeauteurszijn‘zeker’ dat het een genetische oorzaak heeft, omdat het bipolaire syndroom zich vaker herhaaltonder de gezinsledenvaneenfamilie. Tot nu toehebben wetenschappers het gen dat mogelijk de oorzaak kan zijn niet kunnen Het kan ook zijn dat ieder persooneen bipolairverschillend‘slecht’ gen heeft, waardoor de genetischetheorievan deziektenietbewezen kan worden.
 4. Sommige schrijversnoemenhet een mentaleziekte, andere vinden het meer een ziekte van de hersenen, omdatsommigepatiënten ook stoornissen in de hersenen hebben, maar andere ook weer niet. Sommige studies toonden anatomischeverschillenop gebiedenzoalsde amygdala, de prefrontale cortexen de hippocampus, maar ditisniettypisch. Duidelijk is dat ondanks vijfentwintig jaaronderzoek enmeerdan7000MRI-scans, de studies nog steeds tegenstrijdigebevindingen laten zien.
 5. Hetisook bekenddat eenbipolairestoornisvaak verkeerd wordt gediagnosticeerd, waardoor erveelmensen zijn die behandeld wordenmetsterkemedicijnen, hoewel zij geen lichamelijkeziektehebben, maar stemmingswisselingen. De diagnose wordt vaakgemaakt op basis van zelf-gerapporteerdeervaringen van het individu, alsmede afwijkingeninhet gedrag vermelddoorfamilieleden,vriendenofcollega’s, gevolgd doorsecundairetekenenwaargenomendoor eenpsychiater, verpleegkundige, maatschappelijk werker, klinisch psycholoogofeen andereartsineenklinischebeoordeling. Er is namelijk geenbiologische testvoor de bipolaire stoornis.Er is daarom ook geenduidelijkeconsensus over hoeveelsoortenbipolaire stoornissen er

Als we even terug in de tijd kijken, zullen we ontdekken dat er niets duidelijk is over deze ‘ziekte’ vanaf het allereerste begin. De term ‘manisch-depressieve ziekte’ of ‘psychose’ werd bedacht door de Duitse psychiater Emil Kraepelin eind negentiende eeuw, oorspronkelijk een verwijzing naar alle soorten stemmingsstoornissen. De Duitse psychiater Karl Leonhard splitste deze indeling in 1957, in de termen unipolaire stoornis (depressieve stoornis) en bipolaire stoornis. In 1980 wordt de term bipolaire stoornis vervangen door manisch-depressieve stoornis als een diagnostische term gevonden in de Diagnostic and Statistical Manual van de American Psychiatric Association (DSM-III). Maar vanaf ongeveer 1990 is er sprake van een opleving van de oude term en tegenwoordig wordt de term bipolaire stoornis verdeeld in type 1 en type 2.

Wanneer je over deze ‘ziekte’ na gaat denken, zullen veel therapeuten vanuit hun intuïtie en ervaring misschien wel tot andere inzichten komen, en kunnen concluderen dat mensen met de diagnose ‘bipolaire stoornis’ vaak ten onrechte hiervoor worden behandeld. Zo blijkt ook dat bij veel mensen die werden behandeld en zelfs in het ziekenhuis belandden met de diagnose ‘manisch-depressieve psychose’ of ‘bipolair syndroom’, de oorzaak van de psychische stoornissen en extreme stemmingswisselingen ‘eenvoudig’ een hormonaal onevenwicht was, en geen mentale ziekte. Vooral een hormonaal onevenwicht kan zich uiterlijk manifesteren als een geestesziekte. Vooral de schildklier in relatie met de bijschildklieren, de hypofyse, bijnieren …. allemaal kunnen deze hormonen leiden tot een echte puinhoop in onze geest. Hormonen zijn krachtige chemische boodschappers en direct verbonden met onze emoties. Slechts een kleine hoeveelheid hormonen veroorzaakt grote veranderingen in de cellen of zelfs in je hele lichaam en geest. Maar ze kunnen ook genezen, mits in balans, of een aardbeving creëren als ze dit niet zijn. Zo werd in het tijdschrift voor psychiatrie in 2005 al een onderzoek beschreven over de bipolaire stoornis en schildklierdisfuncties die op verschillende wijzen in verband met elkaar staan en behandeld zouden kunnen worden met levothyroxine.

De reden voor een onevenwichtig endocrien systeem dat stressvolle reacties geeft, zelfs wanneer daar geen duidelijke redenen voor zijn, is de te grote hoeveelheid stress in bepaalde periodes van ons leven. In de loop van de tijd wennen we aan deze stress en deze hormonale onbalans, zodat zenuwen en hormonen deze stressvolle reacties blijven creëren, zelfs als er geen noodzaak voor is. Het is dus waar dat gezondheid of ziekte onze eigen keuze is.

Elk gezondheidsprobleem heeft zijn wortels in onze emotionele en mentale ontwikkeling die we vanaf het moment van onze geboorte doormaken; onze eerste emotionele ervaringen leggen in wezen het fundament voor ons toekomstig leven. Een kind dat in een emotioneel onstabiele familie leeft, kopieert deze energieën, went er aan, en herhaalt automatisch soortgelijke emotionele / mentale / gedragspatronen in zijn / haar eigen leven. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die onderdrukt werden in hun jeugd en op natuurlijke wijze reageren met vreugde, tranen of woede. Later beginnen ze pas hun echte onderdrukte emoties te uiten, en op een extreme manier. Maar ieder van ons is verschillend: sommigen van ons hebben sterkere zenuwen, sommigen een gevoeliger neuraal systeem. Mensen die gevoeliger zijn, stemmen hun energieën makkelijker af op elkaar in de buitenwereld, wat goed is wanneer deze liefdevol en positief is, maar slecht wanneer ze gestrest en negatief zijn.

Ook hebben we wel ‘ups en downs’, ‘plus- of minfasen’, perioden van hyperactiviteit en perioden van hypoactiviteit. Soms vliegen we, soms willen we gewoon verdwijnen. Slechts een minderheid is van nature ‘cool’ en heeft rustige zenuwen. Wanneer je enige tijd extreme ‘up’, of positieve gevoelens hebt, is het ‘down’, het naar beneden gaan pijnlijk. De natuur heeft altijd de neiging om het evenwicht zelf te herstellen: daarom wordt elke ‘high’ gevolgd door een ‘down’ fase, vroeger of later. Het is een natuurlijk proces. Niemand van ons kan tegen een depressie: het voelt aan als de hel. Suïcidale gedachten zijn dan natuurlijk: iedereen wil ontsnappen uit de hel. Het is een natuurlijke drang, maar niet de juiste oplossing: het leven is om geleefd te worden en kan zeer interessant zijn als we onze emoties kunnen transformeren, onze mentale patronen veranderen, en gebruik kunnen maken van onze geest om onze werkelijkheid in het hier en nu te verbeteren.

Ik had ook gedurende vele jaren extreme stemmingswisselingen als gevolg van een hyperactieve schildklier; alle aspecten van mijn leven stonden toen in het teken van lijden. Ik begon eerst met Reiki. Dat verbeterde mijn gezondheid aanzienlijk; ik had geen depressieve dag meer. Maar stemmingswisselingen bleven komen. Dat uitte zich in boosheid, agressie en veeleisendheid in mijn privéleven. Ik was altijd ruzie aan het maken met mijn dierbaren. Na enige tijd verbeterde mijn privéleven, maar vaak genoeg had ik geen controle over mijn overreageren. Tijdens deze periodes luisterde ik echter altijd naar het piepkleine stemmetje in mij, mijn innerlijke gids, die bleef zeggen: “Het is niet een psychisch probleem, maar een lichamelijke aandoening.” Tenslotte ontdekte ik dat alles te maken had met mijn schildklier, en nadat ik mezelf een homeopathische behandeling had voorgeschreven, begonnen mijn gedragspatronen te veranderen. Na enkele maanden veranderden mijn periodes van overreageren en periodes van stress in periodes van rust, lachen, en humor. Uiteindelijk ben ik gestopt om stressvolle situaties te creëren, en controle te krijgen over alle aspecten van mijn leven. Nu voel ik mij gelukkig.

Laten we eens kijken naar de symptomen van een bipolaire stoornis. Wat wordt er officieel gezegd en geschreven over een bipolaire stoornis? Je kunt in ieder geval zeggen dat elke psychiater of wetenschapper een verschillende benadering van dezelfde ziekte heeft, waarbij het begrip ‘extreme stemmingswisselingen’ centraal staat. Je kunt ze dit ook niet kwalijk nemen: omdat elke patiënt verschillende symptomen heeft, met verschillende intensiteit en een ander verhaal, maar ook verschil in triggers voor stemmingswisselingen, etc. Als je dit artikel leest en je hebt last van stemmingswisselingen of je hebt een aantal symptomen, wees dan niet bang voor een eventuele psychiatrische ziekte. Je moet maar denken dat de hele mensheid min of meer bipolair is. Bipolariteit zit in onze natuur. Sommigen van ons weten gewoon beter hoe ze hier mee om moeten gaan dan anderen. Het is belangrijker om een manier te vinden om jezelf in balans te brengen en je zenuwen te kalmeren dan een echte ziekte te creëren en te leven met de verwachting dat de symptomen erger worden. Dat doen ze niet vanzelf. Gezondheid of ziekte is een kwestie van een individuele beslissing: zoals alles in je leven, bewust of onbewust maak je zelf een besluit over je diagnose. Veel mensen besluiten om niet deze stemmingsstoornissen te accepteren en besluiten een manier te vinden om het te overwinnen, maar sommige geven het al bij voorbaat op, wegens een gebrek aan zelfvertrouwen.

De bipolaire stoornis staat bekend als een manische depressie of een manisch-depressieve stoornis, waarbij dramatische verschuivingen in de stemming plaatsvinden, van de hoogtepunten van manie tot aan de dieptepunten van de depressieve stoornis. Dus meer dan alleen maar een vluchtig goed of slecht humeur. De cycli van de bipolaire stoornis kunnen dagen duren, maar zelfs ook weken tot maanden. In tegenstelling tot gewone stemmingswisselingen, is een bipolaire stoornis veel intenser en storend om in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren. Het vraagt veel energie en dat heeft effect op de activiteiten, oordelen en gedrag. Vaak zie je de eerste manische of depressieve periode van een bipolaire stoornis tijdens de tienerjaren al verschijnen.

Symptomen van manie.
In de manische fase van een bipolaire stoornis, zijn gevoelens van verhoogde energie, creativiteit en euforie zeer herkenbaar. Mensen die in een manische episode zitten praten vaak zeer veel, slapen heel weinig, en zijn hyperactief. Vaak hebben ze ook het gevoel alsof ze almachtig, onoverwinnelijk, of bestemd voor iets groots zijn. Je zou dus zeggen dat manie op het eerste gezicht goed voelt, maar het heeft een neiging om uit de hand lopen. Mensen gaan zich vaak roekeloos gedragen tijdens een manische episode. Vergokken hun spaargeld, hebben een ongeremde seksuele activiteit, of maken domme investeringen in het bedrijfsleven. Ze kunnen ook boos, prikkelbaar en agressief zijn, gaan makkelijk vechten, en maken ruzie met iedereen die kritiek geeft op hun gedrag.

Algemene tekenen en symptomen van manie zijn:
Je hebt het gevoel ongewoon ‘high’ en optimistisch te zijn of heel erg prikkelbaar, onrealistisch. Je slaapt heel weinig, maar toch voel je je zeer energiek. Je praat zo snel dat anderen het niet kunnen bijhouden. Snelle gedachten; je springt snel van het ene idee naar het volgende en bent zeer snel afgeleid. Je reageert impulsief en handelt roekeloos zonder na te denken over de gevolgen. Overdreven activiteiten ten aanzien van eten, drinken, en/of drugsgebruik en seksuele promiscuïteitstoornissen.

Hypomanie is een minder ernstige vorm van manie. Mensen in een hypomane toestand hebben een euforisch gevoel, energiek en productief, maar hun symptomen zijn milder dan die van de manie en veel minder storend. In tegenstelling tot manische mensen, hebben mensen met een hypomanie nooit last van wanen en hallucinaties. Ze zijn in staat om door te gaan met hun dagelijks leven. Voor anderen kan het lijken alsof de hypomane persoon slechts in een buitengewoon goede stemming is. Maar helaas: hypomanie escaleert vaak tot totale manie of wordt gevolgd door een depressieve periode.

Tekenen en symptomen van bipolaire depressie

De depressieve fase van een bipolaire stoornis komt bijna overeen met die van de depressieve stoornis. Maar er zijn enkele opmerkelijke verschillen. In vergelijking met een zware depressie, is de kans groot dat bij een bipolaire depressie de symptomen van een laag energieniveau zijn waar te nemen. Mensen met een bipolaire depressie hebben de neiging om langzaam te bewegen en langzaam te spreken en veel te slapen. Ze hebben ook meer kans op een psychotische depressie, een aandoening waarbij ze contact met de werkelijkheid verliezen.

Algemene symptomen van bipolaire depressie zijn onder meer:

 • een hopeloos gevoel, je bent verdrietig of je voelt je leeg;
 • verlies van interesse in dingen die je normaal vrolijk maken;
 • fysieke en mentale traagheid;
 • eetlust- of gewichtsveranderingen;
 • gevoelens van zelfhaat, schaamte of schuldgevoel;
 • vermoeidheid of lusteloosheid;
 • overmatige slaperigheid;
 • moeilijk kunnen concentreren, herinneren, of maken van beslissingen;
 • sociale activiteitenvermindering, etc.

Het verloop van een bipolaire stoornis verschilt sterk van persoon tot persoon, met onvoorspelbare verschillen in patroon en frequentie van de manische en depressieve perioden. Sommige mensen zijn meer geneigd om ofwel manisch ofwel depressief te zijn, terwijl andere het gelijkelijk afwisselen. Sommige hebben frequente stemmingswisselingsperiodes, terwijl anderen het slechts een paar keer in hun leven hebben. De duur en de ernst van elke episode verschilt ook, etc., etc.

Als je het zo leest dan moet je het er mee eens zijn dat het alles bij elkaar heel ingrijpend is. Maar aan de andere kant … wie herkent hier niets van? We hebben allemaal wel eens periodes in ons leven dat we minder stabiel zijn. Niemand van ons is perfect, en soms gedragen we ons instabiel, vooral in periodes van ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. Dan hebben we ook een aantal van de bovengenoemde symptomen; veel of weinig, of enkele die de overhand hebben. Het verschil is dat de meeste mensen dit niet zullen zien als een psychische aandoening, maar eerder als een fase, die voorbij zal gaan. Het leven zou zeker ook saai zijn zonder ‘ups’ en ‘downs’.

In principe hebben alle ziekten en aandoeningen hun wortels in onze geest en emoties. De genezing en het veranderen van de geest en de emoties is altijd een lange termijnproces, maar het is de beste investering die je maar kunt doen. Vroeg of laat komt het geluk en de vrede als de een zeer waardevolle beloning.

Alles in onze wereld is bipolair: we hebben dag en nacht, zon en regen, bergen en valleien, winters en zomers, oceanen en woestijnen, mannen en vrouwen, goed en kwaad, oorlog en vrede, engelen en demonen, plus en min, etc. Het is overal. Tegenstellingen zijn dus een normaal onderdeel van onze wereld, die we moeten accepteren. We moeten daarbij leren hoe we binnen die tegenstellingen een gezond evenwicht kunnen bereiken. Ook binnen onszelf moeten we leren alle facetten van onze persoonlijkheid te accepteren, zonder te oordelen of onszelf te verwijten, met onvoorwaardelijke liefde en respect.

Er bestaat niet zoiets als een ziekte zonder genezing. Iedereen van ons heeft een ingenieus zelfgenezend systeem ingebouwd, in elke lichaamcel, tot in onze ziel en aura. Iedereen heeft de macht en het recht om zelf te beslissen over zijn gezondheid. Maakt niet uit wat artsen zeggen, of andere mensen, maar er zijn altijd vele natuurlijke manieren om je te helpen. Vooral vanuit spiritueel oogpunt zijn er diverse.

Bepaalde medicijnen, met name antidepressiva, kunnen leiden tot manie. Andere geneesmiddelen die kunnen leiden tot manie zijn: eetlustremmers, cafeïne, corticosteroïden, schildkliermedicatie, alle hormonale medicijnen (anticonceptiepil, hormonale behandeling voor de menopauze, insuline) en nog veel meer. Als iemand gebruik maakt van medicatie, met name hormonale therapieën, probeer ze dan te vervangen door natuurlijke producten.

Verslavingen kunnen, vooral bij langdurig gebruik, extreme stemmingwisselingen geven op de lange termijn, ook vele jaren na het stoppen met het gebruik ervan! Het neurale systeem went aan stemmingswisselingen tijdens het gebruik van drugs of alcohol. Het is niet zo eenvoudig om daarna op een evenwichtige manier te functioneren: De ups en downs blijven doorgaan. Op korte termijn kunnen drugs zoals cocaïne, ecstasy, alcohol en amfetaminen een manie triggeren, terwijl alcohol en kalmerende middelen kunnen leiden tot depressie.

Een recent onderzoek in Groningen liet zien dat een persoon met de diagnose ‘bipolaire stoornis’ en een verslavingsachtergrond een chronisch vitamine B-tekort had. De eerste gedachte was dus de relatie tussen de drugs en de stoornis, terwijl in werkelijkheid drugs een tekort aan vitamine B veroorzaakte en dit feitelijk de oorzaak was van de bipolaire stoornis. En ze vergeten erbij te zeggen dat ongeveer 25 tot 50% van de kinderen die vijf jaar lang antidepressiva gebruiken een bipolaire stoornis ontwikkelt. Bij volwassen lange termijngebruikers van antidepressiva verandert een unipolaire depressie in 25% van de gevallen in een bipolaire depressie.

Het ontberen van slaap en de kwaliteit en kwantiteit van het slapen is heel belangrijk. Tijdens de slaap gebruiken we van nature het proces van zelfgenezing, als gevolg van de alfa-theta-delta hersengolven. Als iemand gebruik maakt van antidepressiva of slaapmiddelen voor lange tijd dan wordt dit natuurlijke genezingsproces verstoord. Hersenen en zenuwen kunnen door medicijnen niet voldoende rust krijgen; in plaats daarvan ontstaan er meestal problemen met hersenfuncties, met stemmingswisselingen als gevolg van het ontbreken van natuurlijke slaap.

Dat dit belangrijk is blijkt uit een reactie van iemand uit onze e-mailvraag: “Bij mijn schoonzoon is een bipolaire stoornis geconstateerd. Daarvoor is hij twee keer opgenomen geweest in het UMC te Utrecht. De derde en laatste keer werd hij opgenomen in het Hofpoort ziekenhuis te Woerden. Tot de standaardbehandeling behoort ook een onderzoek naar slaapapneu in het Instituut voor Slaapgeneeskunde bij dr. Leverstein. Deze arts geeft aan dat deze stoornis ook mogelijk te wijten is aan slaapgebrek. Onze schoonzoon is inmiddels geopereerd, waarbij een stukje van zijn huig is weggehaald. Hij snurkt nu niet meer, tot grote vreugde van onze dochter. Ook begint hij op te knappen, domweg omdat hij uitgerust raakt. Zoals gebruikelijk in dit land gelooft de psychiater hier niets van of wordt het gebagatelliseerd.”

Gebrek aan lichaamsbeweging en buitenactiviteiten, dus weinig daglicht, zorgen ervoor dat de endocriene klieren zoals de pijnappelklier en de hypofyse niet goed werken, waardoor ze de chaos en disbalans in ons hormonaal systeem, zenuwen en onze gedragspatronen veroorzaken. Dit is een trigger voor depressie.

Het niet goed functioneren van de schildklier kan veel problemen veroorzaken, zoals alle mogelijke stemmingswisselingen, depressie, suïcidale gedachten, fobieën, agressief gedrag, eetlustproblemen, slaapstoornissen: eigenlijk alle symptomen van een bipolaire stoornis. Alleen God weet hoeveel mensen er in het verleden zijn bestempeld met gek, vanwege de schildklier. Bij veel gevallen van bipolaire stoornissen spelen ook bepaalde auto-immuunziekten. Zorg daarom altijd voor een correcte controle, evenals een controle van de bijschildklieren. Een eenvoudige bloedanalyse kan bij de leden van een familie waarin een bipolaire stoornis optreedt opheldering geven. Dit kan zorgen dat bij degenen die een verhoogd risico hebben een bipolaire stoornis makkelijker te identificeren is.

Maar ook de pijnappelklier is zeer interessant: de functies ervan hebben invloed op seksuele rijping, de calciumhuishouding en functie van de bijschildklieren, osteoporose, kanker, en kunnen de oorzaak zijn van psychiatrische ziektebeelden. De pijnappelklier heeft graag veel daglicht, en is gevoelig voor te veel fluoride.

De geslachtsklieren en -hormonen zijn, vooral bij jongeren, aan het groeien en de hele tijd aan het veranderen, omdat de seksuele hormonen in opbouw ons lichaam vernieuwen. Op jonge leeftijd produceert het lichaam deze hormonen zeer intensief, met alle emotionele schommelingen. Ze veroorzaken ook heftige emotionele schokken tijdens de andropauze en de menopauze; ook zo’n mooie periode in ons leven. Hoe dan ook: ook deze emotionele en seksuele invloeden hebben invloed op ons gedrag. Diverse therapeuten meldden positieve ervaringen met natuurlijke hormoonbehandeling.

Chemie van het lichaam: gebrek aan of een onevenwichtigheid van vitaminen, mineralen, minerale weefselzouten en aminozuren hebben grote invloed op de stemming en het menselijk gedrag. Met name de voeding speelt daarbij een belangrijke rol. Veel reacties kwamen dan ook binnen met de ervaring dat een juist zuur-base-evenwicht (85% alkaline en 25% zuren) met daarbij ontspanning, etc., belangrijk is.

Overzicht

 • Bipolaire Stoornisbehandelingen die wetenschappelijk getest zijn
  1. EPA omega 3-visolie
  2. De functie van vitamines en nutriënten
  3. Diverse vormen van psychotherapie
  4. Handhaven van dagelijks leefpatroon
    • voldoende slaap
    • beweging en inspanning
    • Interpersoonlijke en Sociaal Ritme Therapie
 • Bipolaire Stoornisbehandelingen met positieve resultaten
  1. Acupunctuur
  2. De Pig Pill
  3. Glycobiologie
 1. Belang van omega 3

De synapsen, of eindpunten, waar zenuwcellen met andere zenuwcellen in contact komen, bevatten hoge concentraties essentiële vetzuren; ze zijn gemaakt van ongeveer 60% omega 3-vetzuur. Een slechte neurotransmitterfunctie kan leiden tot een laag serotonineniveau. En dat kan leiden tot hogere risico’s op zelfmoord, depressie, gewelddadig en impulsief gedrag. Uit een aantal wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een toename van omega 3-vetzuren een gunstige invloed heeft op mensen met een bipolaire stoornis. Er is gebleken dat EPA (een bestanddeel van visolie) een werking heeft die overeenkomt met die van lithium. Net als lithium blijkt EPA de stemming bij mensen met een bipolaire stoornis te stabiliseren. Ook zorgt een toename van de omega 3-inname uit visolie voor een vermindering van de geïrriteerdheid. Lithium vermindert de té actieve communicatie tussen hersencellen, en dit leidt tot verbetering van de symptomen bij de bipolaire stoornis. De celmembranen die een belangrijke rol spelen bij de signaaloverdracht in de hersenen bestaan voor een groot deel uit vetzuren. De verhouding van bepaalde vetzuren in deze celmembranen kan de intensiteit van de signaaloverdracht beïnvloeden. Het veranderen van die verhouding lijkt de manier te zijn waarop omega 3-vetzuren uit visolie de gelijksoortige werking van lithium bereiken.

 1. Belangvande juiste biochemie

Als we kijken naar de Schußlerzouten, dan zijn de bekende celzouten voor zenuwen en hersenen: ijzerfosfaat (Ferrum Phosphoricum), kaliumfosfaat (Kali Phosphoricum), natriumfosfaat (Natrum Phosphoricum), Magnesium Fosfaat (Magnesium Phosphoricum) en calciumsulfaat (Calcarea Sulphuricum). Deze minerale zouten zijn nodig voor het opbouwen van alle hersen- en zenuwcellen. Het ontbreken van een van hen kan leiden tot grote psychische stoornissen. De bipolaire stoornis is gerelateerd aan de kalium-natrium(on)balans, en in de biochemie en in de homeopathie is bekend dat Kali Phos (kaliumfosfaat) binnen zes maanden tweederde van psychische stoornissen kan genezen. Wanneer dit gecombineerd wordt met andere ‘hersenen en zenuwen celzouten’ kunnen grote verbeteringen worden bereikt bij psychische ziektes.

Ferrum Phosphoricum (D6) (ijzerfosfaat) is een homeopathisch celzout dat de absorptie van ijzer in het lichaam ondersteunt. De beschermende myelineschacht die alle zenuwweefsels omringt heeft behoefte aan ijzer om de zenuwcellen van de vitale voedingsstoffen te voorzien. IJzer in hemoglobine helpt al het lichaamsweefsel, met inbegrip van de hersenen, zodat overal zuurstof wordt geleverd. Regelmatig gebruik van Ferrum Phosphoricum kan helpen om duizeligheid, hoofdpijn en rusteloosheid te voorkomen en heeft zeker een groot voordeel bij degene die zich prikkelbaar voelt, gespannen en moe.

Kali Phosphoricum (D6) (kaliumfosfaat) is een homeopathisch tonicum voor de hersenen en zenuwen en is bij uitstek een voedingsstof voor de zenuwen. Regelmatig gebruik hiervan helpt de geest tot rust te komen en de nerveuze spanning en stress van alledag te kalmeren. Kali Phophoricum is het meest aanbevolen celzout bij zorgen en nood.

Magnesium Phosphoricum (D6) (magnesiumfosfaat) staat bekend als een homeopathische pijnstiller. Magnesium Phosphoricum is ook van groot voordeel voor de gezondheid van de zenuwen. Het fungeert als een natuurlijk anti-krampmiddel, omdat het de zenuwen en spieren ontspant.

Natrium Phosphoricum (natriumfosfaat) is een goede remedie bij het ontstaan van een overmaat aan melkzuur, vaak als gevolg van te veel suikergebruik (pancreasproblemen). Melkzuur is een metabolisme gevonden in de hersenen bij mensen met een bipolaire stoornis. Het neutraliseert te veel aan zuren. Belangrijk voor de zenuwen en het gehele metabolisme.

Calcium Sulphuricum (D6) (calciumsulfaat) is een weefselzout dat een bestanddeel is van het bloed, de huid en de minerale samenstelling van de lever. De lever is een belangrijk orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwijdering van afvalstoffen uit het bloed, en om weefsels van het lichaam te zuiveren. Vanuit het perspectief van de biochemische geneeskunde kan een ophoping van gifstoffen in het bloed invloed hebben op onze gevoelens van welzijn, wat kan resulteren in irritatie, humeurigheid en zelfs tijdelijke slaapproblemen. Regelmatig gebruik van Calcium Sulphuricum (D6) kan helpen bij het reinigingsproces van het lichaam, een positieve invloed hebben op het gevoel van welzijn en helpen een onregelmatig slaappatroon te herstellen.

Zink is een neurotransmitter. Een tekort aan zink heeft grote invloed op de normale groei van de hersenen en is noodzakelijk voor de zenuwen en de normale werking van de hersenen. Zink is ook heel belangrijk bij het creëren van enzymen in het lichaam. Zink-ionen zijn neurotransmitters. Het ontbreken hiervan geeft grote gedragsproblemen. Zink wordt gevonden in oesters, bonen, noten, amandelen, volle granen, pompoenpitten en zonnebloempitten.

In Cambridge is postmortaal onderzoek gedaan naar concentraties van bepaalde stoffen in de hersenen van mensen die leden aan een bipolaire stoornis. Daaruit bleek dat deze mensen een aanzienlijk verhoogde concentratie hadden van myoinositol, creatine, glutamaat, lactaat en phosphocholine in de prefrontale cortex van de hersenen. Wanneer we deze stoffen bekijken zien we het volgende:

Inositol (myoinositol) is betrokken bij een aantal biologische processen, waaronder: insuline signaaltransductie, zenuwbegeleiding, intracellulaire calciumconcentratiecontrole en serotonine-activiteitmodulatie.

Om een hoog niveau van creatine te voorkomen moet het teveel eten van vlees vermeden worden. Creatine, of A-methylguanidezuur, is een lichaamseigen stof die een belangrijke rol speelt bij de stofwisseling in het hele lichaam en daardoor net zo onmisbaar is voor het menselijke lichaam als proteïnes, vitamines en mineralen. Creatine wordt door de lever en gedeeltelijk door de nieren aangemaakt uit de aminozuren glycine, arginine en methionine. Daarnaast wordt er creatine opgenomen in het lichaam door het eten van vlees en vis.

Glutamaat (glutaminezuur, is een neurotranmitter). Als er hiervan teveel is, vermijdt dan de bronnen ervan in het dieet: alle vleessoorten, gevogelte, vis, eieren, zuivelproducten, sojasaus, kombu. Vermijd elk product met smaakversterkers, zoals monosodiumglutaminaat (natriumglutaminaat). Monosodiumglutaminaat veroorzaakt angst en agressie. Het is gewoonweg vergif voor het lichaam en onze emoties.

Lactaat is melkzuur. U kunt de balans met Natrium Phosphoricum, een homeopathisch geneesmiddel, herstellen.

Helaas erkennen wetenschappers niet dat alle bovengenoemde problemen metabolisch zijn verbonden met een disbalans van fosfor en calcium … wat is verbonden met de bijschildklier (en ook de schildklier).

Sesamzaad

Sesamzaad is een perfect product voor het in balans brengen en houden van fosfor en calcium. Sesamzaadjes hebben een groot gehalte aan magnesium, zink, koper, mangaan, tryptofaan en vitamine B1. Het neutraliseert ook zuren.

 • Tryptofaan(zit in chocolade, bananen en sesamzaad) ook wel l-tryptofaan genoemd, staat bekend om zijn positieve effecten die het heeft op de stemming en op een depressie. Tryptofaan wordt namelijk door het lichaam omgezet in 5-HTP wat vervolgens weer omgezet wordt in serotonine, het belangrijke anti-stresshormoon. Het staat ook bekend als het ‘happy’ hormoon. Veelmensen gebruiken tryptofaanomredelijk te kunnen slapen. Deze werking is waarschijnlijk het gevolg vanhet vermogen van tryptofaanom het serotoninegehalte in de hersenente verhogen(een kalmerendeneurotransmitter, indien aanwezig in een gematigdniveau) en/ofmelatonine(een slaapverwekkendhormoon datdoordepijnappelklier reageert opduisternisoflagelichtniveaus. Daarom wordt tryptofaan soms gebruikt als antidepressivum of serotoninebooster. Het is een essentieel aminozuur dat diverse functies heeft in ons lichaam. 5-hydroxytryptofaan (5-HTP), eenmetabolietvantryptofaan, wordt ook wel gebruikt bij de behandeling van epilepsieendepressie, hoewel de klinischestudies het hierover niet eens zijn. 5-HTP passeert gemakkelijk debloed-hersenbarrièreen wordt snelgedecarboxyleerdaanserotonine(5-hydroxytryptamine of5-HT) enkan daaromnuttig zijnvoor de behandeling vandepressie. Maar serotonineheeft een relatiefkortehalfwaardetijd, omdat hetsnelwordtgemetaboliseerddoormonoamineoxidae, en is daarombeperkt in haar werkzaamheid. Deze producten moeten wel onder begeleiding ingenomen worden.Hetisniet altijd aan te radenom hette gebruikenin de meestzuiverevorm; soms is beterom het te gewoon via het voedsel in te nemen (sesamzaadjes zitten er vol mee), of te gebruikeninde vormvanhomeopathische
 • AnacardiumOrientalekan bij sommigemensenmet een bipolaire stoornis zeer ondersteunend werken. Alsje intuïtief voeltdat het middel je bij tenminstede helftvande beschrijving vansymptomen zou kunnen helpen dan zou ik deze remedie aanraden. Anacardiumwordt gemaaktvan de Inktboom, eenboomdieinkt Mensendie behoefte voelen om overal hun stempel op te drukken kunnen dit zeker gebruiken. Ze worden geleiddooreen sterkebehoefteom zichzelf voortdurendte bewijzen, eigenlijk door eengroot gebrek aanzelfvertrouwen. Deze mensen hebben hun zelfvertrouwen verloren door ervaringen in hun verleden vanmisbruik; zij werden vaakgeslagen, veracht, vernederd ofseksueelmisbruiktdoor mensendieleerden dat zijabsoluutwaardeloos waren. DetypischereactievaneenAnacardium-persoonlijkheid is‘Ik zal ze allemaal!’ Zevragen daarom veelvan zichzelfenzullennooitopgeven, omdat hieruit zou blijken dat zij geen waarde of kwaliteit bezitten. Anacardiums voelen veel woede in zich, gebaseerd op een gevoel van minderwaardigheid en ontevredenheid. De combinatie van een zware innerlijke agressie, samen met een groot gebrek aan zelfvertrouwen kan leiden tot wreed en agressief gedrag, maar alleen wanneer zij zich veilig voelen. Dit zijn de mensen die alleen durven aan te vallen wanneer zij in gezelschap zijn van enkele ‘soulmates’, of die aanvallen als niemand het merkt, of wanneer het slachtoffer geen mogelijkheid heeft om zich te verdedigen. Het uiten van hun wreedheid en sadisme geeft hen een gevoel van superioriteit en plezier. In feite is het een soort wraak op wat er aan hen is aangedaan. Dit kan ook de dictator zijn waarbij de uitstraling en zelfvertrouwen wordt gemist, maar die mensen dwingt om hem te gehoorzamen door hard in te grijpen. Anacardiums voelen een onweerstaanbaar verlangen om te vloeken. Maar tijdens een gesprek handelen ze vaak lief en zacht, en tonen verdriet.

Anacardium-personen hebben een innerlijke dualiteit; ze voelen dat ze een donkere, duistere kant hebben en de lichtere kant bestrijdt deze. Het is het gevoel dat op de ene schouder een engel zit en op de andere kant de duivel; alsof hij twee willen heeft, antagonisme met zichzelf. Je kunt het als volgt verklaren: het zijn geen slechte mensen (de lichte kant, de engel), maar de grote pijn die zij hebben opgelopen heeft gezorgd dat een dergelijk gedrag van woede en agressie een onderdeel is geworden van hun innerlijke mens (de donkere kant, de duivel). Deze mensen voelen een sterke besluiteloosheid, en kunnen plotseling het geheugen verliezen, alsof alles een droom lijkt. Het is ook vaak zo dat in een situatie van onderdrukking het niet meer uitmaakt welke beslissing je neemt, ze zijn toch allemaal verkeerd, dus voor Anacardiums is besluiteloosheid ook zinvol. Een andere reden voor hun besluiteloosheid is hun innerlijke dualiteit, ze weten niet wat ze moeten kiezen: hun goede of hun kwade kant. Hun geheugen is zwak of zeer verward; hun verlamde denken is een gevolg van grote angst. Let wel dat Anacardium een geweldige remedie is voor een black-out tijdens een tentamen, die zich voordoen wanneer je hard gestudeerd hebt en nog steeds het idee hebt van ‘ik weet het niet’.

 • Vitamin B Complex – Diverse studies hebben aangegeven dat een tekort van vitamine B1 (thiamine), B2, B6 en B12 kan bijdragen aan een depressie. Er is ook voldoende bewijs om aan te tonen dat de supplementen met B-vitaminecomplexen de symptomen bij depressieve patiënten verbeteren (zie artikel ‘Vitamine B12 en depressie’).

Foliumzuur – gevonden in groene bladgroenten, sinaasappelen en ander fruit (en diverse supplementen), kan de werking van sommige antidepressiva verbeteren en helpen om symptomen bij depressie te verminderen. Maar een andere bron (Pendulum Resources – onafhankelijke infosite) waarschuwde manisch-depressieve patiënten om met de nodige voorzichtigheid gebruik te maken van foliumzuur, omdat een teveel kan leiden tot manie.

Glycobiologie is een vrij jonge tak van wetenschap die zich bezighoudt met de leer van de koolhydraten. Er bestaan ‘gezonde’ en ‘ongezonde’ suikers. Tot de ongezonde suikers kunnen we onder andere glucose rekenen. Overmatige consumptie van glucose heeft allerlei ziektebeelden tot gevolg. Diabetes (suikerziekte), obesitas (vetzucht) en hypoglycaemie (laag bloedsuikergehalte) zijn allen een gevolg van een te hoge suikerconsumptie.

Er zijn echter naast glucose nog zeven andere suikers die onmisbaar en positief zijn voor onze gezondheid. Jarenlang werd aangenomen dat suikers alleen een rol speelden in de productie van energie en alleen zouden voorzien in een caloriebehoefte voor de stofwisseling. Steeds meer wordt echter duidelijk dat deze theorie niet juist is omdat suikers een veel complexere rol spelen dan vroeger werd gedacht. Diverse soorten suiker zijn onderdeel van een groot aantal hormonen, prikkeloverdrachtstoffen, collageen en immuunactieve stoffen. Ze zorgen voor cel-tot-cel-communicatie, versterken het immuunsysteem, dragen bij aan structurele integriteit (stevigheid van weefsels) en vertragen het verouderingsproces.

Essentiële suikers zijn nodig voor het vormen van glycoconjugaten. We kunnen de essentiële suikers vergelijken met dockingstations: door middel van deze essentiële suikers kunnen cellen op elkaar ‘inpluggen’ en kan er informatieoverdracht plaatsvinden. Essentiële suikers spelen dus een rol in communicatie tussen cellen. Vanwege hun grote verscheidenheid in vorm en aantal zijn er miljoenen verbindingen tussen cellen mogelijk. Juist vanwege deze vele configuraties hebben ze de meest specifieke vorm van biologische informatieoverdracht en vormen ze de ‘sugar code of life’. Klinische studies hebben aangetoond dat essentiële suikers in staat zijn om het geheugen bij jong en oud, bij kinderen en volwassenen, te verbeteren. De resultaten van een tien maanden durende studie met essentiële suikers onder dertien kinderen met een bipolaire stoornis lieten zien dat essentiële suikers positief kunnen bijdragen aan het behandelen van een bipolaire stoornis. Het onderzoek naar de rol van essentiële suikers bij hersengerelateerde aandoeningen is groeiende en veelbelovend. Informatie (o.a. lezingen over glycobiology) over essentiële suikers en glycobiology: vrijdag 9 september, 14.00 uur tot 16.00 uur Pro Health Medical, Schoutlaan 4a, 6002 EA Weert, en dinsdag 11 oktober, 19.00 tot 21.00 uur Beltmolen 76, 2906 SC Capelle aan den IJssel. Geiske de Ruig 06 54932681 of via email info@essentielesuikers.nl.

Acupunctuur. Sander Straver, fysiotherapeut acupuncturist van Praktijk de Cirkel, schrijft ons dat hij vanuit zijn achtergrond als klassiek acupuncturist en electro-acupuncturist ervaring heeft opgedaan met bipolaire stoornissen. Hij legt uit dat de Traditonele Chinese Geneeskunde (TCM) bipolaire stoornissen energetisch classificeert als ‘windpathologie’.

“Windpathologie kenmerkt zich zowel fysiek als mentaal als zeer wisselvallige en vluchtige symptomatologie. De energie kan zich sterk bewegen, versnellen en tijdelijk sterker/voller worden (vergelijk manische fase) en vervolgens weer stagneren, vertragen en zwakker/leger worden c.q. uitgeput raken (de depressieve fase). Onderliggend is de rode draad vaak een fundamenteel tekort aan basisenergie (yin- en yang-energie) waardoor lichaam en geest ontregeld en uit balans raken. Het yin-tekort controleert de yang-energie onvoldoende en laat hem in exces komen (manische fase). als de yang-energie vervolgens uitgeput raakt komt men vanuit het yangtekort in de depressieve fase. Daarnaast kan er sprake zijn van ‘vertroebeling in de stofwisseling’: volgens TCM de Tan (=slijm) verstoring van lichaam en geest.

Dit mechanisme werkt energetisch via het hart. De Shen (=geest) huist volgens de TCM in het hart en iemand communiceert met de binnen en buitenwereld via de orifices (=hartopeningen). Deze hartopeningen kunnen energetisch door damp of slijmvorming in de stofwisseling de communicatie en daarmee de Shen verstoren. Slijm kan koud zijn (=de depressieve fase) gekenmerkt door lethargie en depressiviteit, en het slijm kan heet zijn (=de manische fase) gekenmerkt door opvliegendheid en hyperactiviteit. In beide gevallen is de persoon niet bereikbaar voor zijn omgeving, maar heeft ook moeite in contact met zichzelf (met zijn gevoelens/ stemmingen) te komen. Interessant is dat dit fenomeen al vroeg bij kinderen is te diagnosticeren en bij te sturen vanuit de Pediatrische TCM. De behandelingen vanuit de TCM richten zich afhankelijk van de pathologie op versterken en balanceren van de energie en/of het verbeteren van de stofwisseling en transformeren en elimineren van de Tan. Ook vanuit het holistische aspect van de TCM is de geestelijke begeleiding belangrijk bij bipolaire stoornissen.”

De psycholoog en acupuncturist Peggy Bosch, co-auteur van het boek ‘Schizofrenia, sleep and acupuncture’, doet promotie-onderzoek aan de Radboud Universiteit naar het effect van acupunctuur op psychotische klachten. “Ik onderzoek of patiënten na acupunctuur beter slapen. Want zoals bekend kan slapeloosheid de voorbode zijn van een psychose.” Zeker belangrijk om in de gaten te houden.

Daarnaast is er een uitvoerige beschrijving van de visie op de bipolaire stoornis vanuit de vijf elementenleer, waarbij de wet van man-vrouw, een component van de vijf elementen binnen de acupunctuur, een centrale rol speelt. Geschreven door Charles A. Moss, MD. (www.medicalacupuncture.org/aama_marf/journal/vol11_1/bipolar.html).

Ook is volgens een recente studie, gesponsord door de National Institute of Mental Health, “aangetoond dat patiënten die acupunctuur ontvangen met de punten die specifiek zijn voor depressie, in staat waren om hun medicatiedosering voor een bipolaire stoornis duidelijk te verlagen in vergelijking met patiënten die een gegeneraliseerde acupunctuurbehandeling hadden”.

Uiteindelijk zijn er nog reacties binnengekomen waarbij de volgende therapieën als ondersteuning gebruikt werden bij mensen met een bipolaire stoornis: voetreflexmassage, Bach-flowerremedies, energetische behandelingen, craniosacraaltherapie (waarbij volgens S.P. “specifiek met Somato-emotional release gewerkt wordt, een therapeutisch proces dat lichaam en geest helpt om af te komen van achtergebleven effecten van een trauma en daarmee geassocieerde, negatieve, emotionele ervaringen”), shiatsutherapie en familieopstellingen.

 • Diverse vormen van psychotherapie (regulier)

Medicatie is een essentiële component bij het regelen van bipolaire symptomen, maar voor veel mensen is het niet het enige onderdeel van de behandeling. Patiënten in onderzoeken krijgen een combinatie van psychotherapie en medicatie. Deze gecombineerde behandelingen hebben vaak betere resultaten dan alleen medicatie of alleen therapie. Effectieve psychotherapieprogramma’s kunnen voorzien in oplossingen voor diverse uitdagingen van het leven (stress, familierelaties, werk, school, sociale bijeenkomsten, enz.) die de ziekte kunnen verergeren. Er bestaan vele soorten van dit soort therapieprogramma’s.

Er zijn drie vormen van psychotherapie die bewezen effectief zijn in de behandeling van bipolaire stoornissen: Cognitieve gedragstherapie, Interpersoonlijk en Sociaal Ritmetherapie en Gezinsgerichte therapie.

Cognitieve gedragstherapie. Hierbij wordt, naast voorlichting, aandacht besteed aan de gedachten bij de depressie en de manie: stemming, gedachten en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De nadruk ligt op tijdige herkenning van beginnende ziekte-episoden. Patiënten leren bij het begin van manie weerstand te bieden aan ‘het steeds meer gaan doen’; bij een beginnende depressie aan ‘het nietsdoen’ door zinloze of ongunstige gedachten te bestrijden en te oefenen met alternatieven.

Interpersoonlijke en sociaal ritmetherapie (IPSRT). Hierbij wordt het gesprek met de therapeut (interpersoonlijke psychotherapie, IP) gecombineerd met adviezen gericht op een vast dag- en nachtritme en stabiele patronen van activiteit. Doel is acceptatie van de levenslang durende stoornis te verbeteren en de kans op recidief (terugval) te verminderen.

Gezinsgerichte therapie. Er wordt gezegd dat gezinsgerichte therapie een evidence-based behandelvorm is voor de bipolaire stoornis die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de preventie van bipolaire recidivering. Belangrijk hierbij is dat je via de lokale steungroep of vrienden/familie vraagt naar aanbevelingen over goede therapeuten en programma’s die ze hebben geprobeerd.

 • Diverse vormen van Psychotherapie (complementair vanuit enquête)

Hypnotherapie

Uit meta-analyse-onderzoek kwam naar voren dat cognitieve therapie als ook hypnotherapie meestal superieur zijn aan andere benaderingen, en dat hypnotherapie vaak het meest effectief is. Verdere onderzoeken in de VS, waarbij bestaande, erkende behandelingen en therapieën aangevuld werden met hypnose, wezen uit dat de resultaten significant gunstiger waren dan wanneer dezelfde behandelingen zonder hypnose werden toegepast (Kirsch and Sapirstein 1995/Lynn, Kirsch, Barabasz, Cardena and Patterson 2000). Een aantal therapeuten geven ook aan dat het heel belangrijk is dat het van te voren duidelijk is dat iemand een bipolaire stoornis heeft, en niet alleen maar een depressie. De persoon kan dan namelijk reageren met een heftige manische episode op de behandeling.

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw aan de Universiteit van Californië. NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

 1. Modelleren – menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken;
 2. Analyse van de subjectieve ervaring – het bepalen van patronen in de beleving;
 3. Communicatietechnieken – manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.

Het doel van neurolinguïstisch programmeren is om competenties waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt, snel en efficiënt over te dragen. Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. Volgens aanhangers daagt NLP cliënten uit competenties van zo’n expert in kaart te brengen als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema’s, enzovoort, en over te nemen. Een bekende op dit vakgebied is Tony Robbins, een Amerikaanse coach, spreker en schrijver. In Nederland hebben we bijvoorbeeld Eddie van der Wereld (Emotioneel Welzijn Techniek). Het doel van deze techniek is het ‘herprogrammeren’ van jezelf. NLP gaat over de dynamiek tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek), en hoe hun interactie in ons lichaam, emoties en gedrag beïnvloedt.

EFT

Emotional Freedom Techniek (EFT). Het basisrecept van EFT, waar deze techniek uit is opgebouwd, is een integratie van al langer beproefde behandelmethodieken als neurolinguïstisch programmeren (NLP), mindfulness, bodyscan, acupressuur en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). In combinatie heeft dit tot doel emotionele onrust te vinden, te benoemen, te beleven en gelijktijdig door mechanische beïnvloeding van het vegetatieve zenuwstelsel, middels het meridiaansysteem, emotioneel te neutraliseren. EFT richt zich in het handelen op de lichamelijke reacties die door de herinneringen en gedachten in het lichaam worden opgeroepen. EFT houdt zich niet bezig met het analyseren en de verklaring van de gebeurtenissen. EFT gebruikt wel het verhaal van de historie/herinnering, maar dan vooral het gedeelte van de beleving/het gevoel. Door op de lichamelijke freeze/geblokkeerde reacties te blijven focussen en deze emoties/reacties in het gevoel toe te laten kunnen deze als het ware ‘ontdooien’ en vervolgens middels het zogenaamde ‘tappen’ en de ademhaling in beweging gebracht worden en als ‘stromende energie’ het lichaam verlaten.

©Ed van der Post

DELEN