Autisme (deel1)

DELEN

Autisme (deel 1)

Inleiding

Mijn interesse voor autisme is voortgekomen uit mijn ervaringen met het ontstoren van door vaccins beschadigde kinderen. Veel gedragsproblemen bleken plots te verdwijnen als vaccins ontstoord werden, ook al kwamen de meeste kinderen voor heel andere problemen. Zo bleek in mijn praktijk dat stemmingsstoornissen, agressiviteit, rusteloosheid, concentratiestoornissen en ADHD vaak een relatie met de vele en vroege inentingen bij kinderen hadden. Toen ook enkele autisten fantastisch opknapten na de ontstoring van hun vaccins, was mijn interesse gewekt en groeide mijn overtuiging dat ook autisme een link met het hele vaccinatiegebeuren moest hebben. Daarin sta ik niet alleen, want ook onderzoekers als Dr. Andrew Wakefield en Dr. William J. Walsch leggen duidelijk een verband met de vaccinaties. Door hun werk is die relatie nu ook inzichtelijk gemaakt. In mei 2003 presenteerde ik in Chicago op een congres over autisme 30 casussen over gedragsstoornissen, die alle met ontstoring van de vaccins dramatisch waren verbeterd (waaronder 3 autistische kinderen). Daar nam ik ook kennis van het laatste wetenschappelijk onderzoek over autisme en werd enthousiast over de vele therapeutische mogelijkheden die deze nieuwe inzichten bieden. Hieronder vindt u een weergave van de belangrijkste feiten. Het is een boodschap van hoop en het lijkt me niet meer gepast te beweren dat autisme ongeneeslijk is. Dat is simpelweg door de feiten achterhaald. De sleutel tot de behandeling van autistische kinderen vormt het eiwit metallothioneïne dat hieronder verder besproken zal worden. Als homeopathisch arts beschik ik nu over 3 mogelijkheden om deze kinderen uit hun isolement te halen en ze weer terug te brengen in een interactieve en emotionele wereld, zie kader.

 1. De ontstoring van verschillende vaccins met homeopathisch bereide geneesmiddelen van de verschillende vaccins die mogelijk het autisme hebben getriggerd.
 2. De orthomoleculaire behandeling om de koper/zink ratio te herstellen en het metallothioneine weer te activeren. Daarmee kan de zware metalenbelasting verminderd en de integriteit van de darmen hersteld worden. Daarbij verdient ook extra toediening van omega-3 vetzuren (EPA en DHA) als een onmisbaar element in de behandeling, speciale vermelding.
 3. De constitutionele homeopathische behandeling van het kind waarbij een middel gekozen wordt dat grotendeels op het gedrag van het kind gebaseerd is. Uit mijn ervaring blijkt dat het middel Saccharum officinale, dat van het sap van suikerriet gemaakt is, een cruciale rol speelt en met name het gevoelsleven van het autistische kind enorm kan verrijken. Saccharum off. is tevens een middel bij uitstek om darmstoornissen te genezen en heeft zeker ook een relatie met de koper-zink huishouding, die echter nog verder geëxploreerd moet worden.

Wat is metallothioneine ?

Metallothioneine is een eiwit dat zeer vitale functies in ons lichaam vervult. Er zijn vier verschillende vormen van. Het is opgebouwd uit 60 tot 70 aminozuren en 7 atomen zink. Een van de belangrijkste functies is de bescherming tegen zware metalen. Daarom komt het in hoge concentraties voor in het slijmvlies van de darm (darmmucosa) en bindt het zware metalen door zink uit te wisselen met kwik, lood, platina, aluminium, etc. Het behoeft geen betoog dat in deze moderne tijd de bescherming tegen zware metalen een essentiële rol speelt in het handhaven van onze gezondheid in een sterk vervuilde wereld. We krijgen voortdurend zware metalen binnen met onze voeding; de dagelijkse intake van kwik met de voeding is ongeveer 20mcg en als tanden met amalgaam gevuld zijn, komt er nog eens een dosis bij afhankelijk van hoe oud het amalgaam is (1 mcg voor oud tot 450mcg/dag voor nieuw aangelegd amalgaam). Ook allerlei vaccins bevatten kwik. In Nederland wordt voornamelijk aluminiumhydroxide gebruikt(25mcg per vaccin). Aluminium komt ook voor in allerlei verpakkingen van sappen: de blokverpakkingen die een aluminiumfolie aan de binnenkant bevatten. En er zijn altijd nog mensen die in aluminium pannen koken, vooral op vakantie. Metallothioneïne is dus een uitermate belangrijk eiwit. Het komt niet alleen voor in de darmen, de eerste verdedigingslinie, maar ook in de lever, alvleesklier, mond, maag en hersenen. Zware metalen passeren ongehinderd de bloed-hersenbarriëre. Zo krijgt een baby van twee maanden met een tekort aan metallothioneine, die de DKTP/HIB toegediend krijgt, tot voor kort in twee verschillende spuiten, 2x 25 mcg aluminium en is dan niet in staat het aluminium te binden en uit zijn lichaam te verwijderen.
Verder speelt metallothioneïne een belangrijke rol in verschillende andere processen in het lichaam:

 1. Het regelt de zink- en koperconcentratie in het bloed.
 2. Het is essentieel bij de ontwikkeling en werking van ons immuunsysteem.
 3. Het is onmisbaar bij de ontwikkeling van zenuwcellen (neuronen) in de hersenen samen met de omega-3 vetzuren.
 4. Het beschermt tegen gistovergroei in de darmen.
 5. Het voorkomt ontstekingen in de darmen.
 6. Het is betrokken bij de maagzuurproductie.
 7. Het beïnvloedt de smaak en structuurwaarneming van het voedsel in de mond.
 8. Het heeft een regulerende werking op het gedrag in de hippocampus.
 9. Het is betrokken bij de emotionele ontwikkeling en socialisatie (amygdala).

Door al deze vitale functies van metallothioneïne is het niet verwonderlijk dat er van alles mis kan gaan in de ontwikkeling van het kind als er een tekort aan dit essentieel eiwit is. Vermoedelijk gaat het om een genetische stoornis die veelal pas tot uitdrukking komt als er sterke overbelasting optreedt. Dit kan een vaccin zijn, maar ook een bacteriële of virale infectie al of niet in combinatie met een penicillinekuur, een vulling met amalgaam van de moeder tijdens de zwangerschap, etc. Dat wetenschappers en medici de oorzaak van autisme vaak nog als zuiver genetisch bestempelen duidt op een weinig wetenschappelijke instelling en een gebrek aan logisch denken. Genetische afwijkingen kunnen namelijk niet explosief toenemen zoals dat met autisme gebeurd is. In de Verenigde Staten is in enkele tientallen jaren het aantal gevallen van autisme van 1:180.000 naar 1:180 en in sommige staten al naar 1:150 gestegen. Ook is het niet slechts toe te schrijven aan een verbeterde diagnose, zoals ook wel beweerd wordt. Er moet dus wel een omgevingsfactor in het spel zijn, ook al ligt er een genetische oorzaak aan de basis. Bovendien betekent genetisch nog niet hopeloos en onbehandelbaar! De conclusie die wel uit deze gegevens getrokken kan worden is dat er wel heel veel kinderen moeten zijn met een latent metallothioneine tekort, die steeds meer het risico lopen daadwerkelijk klachten te ontwikkelen ten gevolge van allerlei milieufactoren.

Waarschijnlijk beperken de ziekteverschijnselen die uit een slecht functionerend metallothioneine voort kunnen komen zich niet alleen tot het veroorzaken van aandoeningen in het autistisch spectrum, maar mogelijk vinden allerlei andere moderne aandoeningen zoals ADHD en andere gedragsstoornissen, fibromyalgie, M.E. en CVS (chronische vermoeidheidssyndroom) hier ook hun verklaring. Zelfs bij kanker zou het een rol kunnen spelen. Ik laat al jaren koper en zink prikken bij kankerpatiënten en bij velen zie je een verhoogd koper en verlaagd zink. Ik heb in mijn praktijk verschillende autistische kinderen die tijdens de behandeling van hun autisme een volledig ander gedrag gingen vertonen dat alle kenmerken van ADHD heeft. Bovendien krijgen veel kinderen nu eens de diagnose autisme opgespeld en vervolgens die van ADHD of omgekeerd. De praktijk en verder wetenschappelijk onderzoek zal in de toekomst uitsluitsel moeten geven.

Bloedonderzoek koper en zink

Het al of niet werkzaam zijn van metallothioneïne wordt indirect bepaald door koper en zink in het bloed te laten bepalen. Daarvoor dient koper in het serum en zink in de erytrocyten (rode bloedcellen) bepaald te worden. Erytrocyten bevatten namelijk een hoger zink gehalte dan het serum. Als bij de verschillende handelingen bij en na het prikken rode bloedcellen kapot gaan stijgt de concentratie zink in het serum en krijg je een onnauwkeurige uitslag. Daarom is het beter zink in de rode bloedcellen te laten bepalen. Dat veel mensen een te hoog koper hebben en een te laag zink is begrijpelijk om verschillende redenen. Door stress houden we koper vast en scheiden we zink uit in de urine. Chronische stress, zoals veelal het geval is in de westerse wereld, kan dus tot een verstoring van het koper-zink evenwicht leiden. Daarnaast bevat onze voeding veel meer koper dan zink; koper is immers een groeistimulator en wordt in kunstmest gebruikt. Ook met het drinkwater krijgen we via koperleidingen extra koper binnen. Door overmatige melkconsumptie (kalk) wordt de opname van zink bovendien nog belemmerd. Een te laag koper is een grote zeldzaamheid. Een te hoog koper en een te laag zink komt echter zeer frequent voor. Uit honderden bepalingen heb ik gaandeweg een goed beeld gekregen wat hoog en wat laag is. Ik houd voor koper 13-16mcmol/l en voor zink 180-200 mcmol/l als normaalwaarden aan. Soms vind je koperwaarden van 30 of 40, wat zeer hoog is en zink waarden van 140 of lager wat zeer laag is. Maar het gaat vooral om de verhouding koper- zink; hoe hoger de koper hoe meer zink nodig is om het te compenseren.

Ontstoring van vaccins met gepotentiëerde vaccins

De homeopathische methode, zoals gebruikt in de behandeling van vaccinatie schade, bestaat uit het geven van vier elkaar opvolgende potentie van het verdachte vaccin. Zo’n serie bestaat uit de verdunningen 30K, 200K, MK en XMK. Soms kunnen lagere potenties (6K en 12K) of hogere potenties (LMK) noodzakelijk zijn. De duur van een kuur hangt af van de ernst van de problemen en van de reacties van de patiënt en kan variëren van 4 dagen tot 2 maanden. Kuren dienen zo lang herhaald te worden tot er geen verbetering meer optreedt, met steeds 1 of  2 weken tussen de kuren. Ook kan een lange kuur gevolgd worden door nog een aantal korte kuren van een week met een week tussenpauze. De toediening geschiedt door 2 granulen of een tien-twintig globulen in de mond te laten smelten.  Voor meer informatie zie http://www.tinussmits.nl/

De homeopathische behandeling

Dat autistische kinderen met een klassieke homeopathische behandeling hun voordeel kunnen doen zowel wat betreft lichamelijke klachten als ook op emotioneel niveau is reeds vele malen gebleken. Toch meen ik dat het nog veel beter kan als we beter begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. Er zijn veel theorieën over het ontstaan van autisme. Dat het een genetische aandoening is en daarom ongeneeslijk zou zijn. Dit is waarschijnlijk de meest verspreide en hardnekkige overtuiging, vooral binnen de medische wereld. Ook zijn er een aantal ‘alternatieve’ visies; dat autistische kinderen niet willen of kunnen incarneren. Of dat het nieuwetijdskinderen zijn en in deze wereld komen met een speciale missie om ons te helpen. Of dat ze zover geëvolueerd zijn dat wij ‘barbaarse mensen’ niet in staat zouden zijn met hen te communiceren. Of dat een ‘verkeerd’ stuk van hen geïncarneerd is waardoor ze niet kunnen deelnemen aan deze wereld. Niemand weet precies wat de diepere achtergrond van autisme is, ook ik niet. Maar voor mij zijn autistische kinderen aanvankelijk normale kinderen die zich emotioneel teruggetrokken hebben in hun eigen wereld ten gevolge van een emotionele en lichamelijke shock. Daardoor willen of kunnen ze geen contact meer maken met onze emotionele wereld. Ze hebben het vertrouwen verloren in onze grote mensen wereld. Het zijn kinderen die in een gevangenis zitten en daardoor onbereikbaar zijn geworden. Dit verklaart m.i. ook waarom de Sonrise methode zo succesvol is. Je gaat  het autistische kind in zijn gevangenis opzoeken en blijft daar net zo lang totdat hij het vertrouwen weer terugkrijgt en bereid is in de ‘normale’ emotionele wereld terug te keren. Dit verklaart ook waarom autisme ontstaat in de periode dat kinderen veel vaccinaties krijgen. Het moet voor het jonge kind onbegrijpelijk zijn dat een moeder of vader hem of haar laat prikken met een gif waar hij geen of nauwelijks verweer tegen heeft, tenminste als zijn metallothioneïne onvoldoende werkzaam is. Kinderen zijn op die leeftijd nog zeer verbonden met de astrale wereld en zien en voelen dingen die wij allang niet meer kunnen voelen. Vaak twijfelen de ouders ook of zij hun kleine baby van twee maanden wel zo vroeg moeten laten enten, wat het effect alleen nog maar versterkt. Het kan daardoor volledig zijn vertrouwen in de persoon waarvan het totaal afhankelijk is, verliezen, zowel emotioneel als lichamelijk. Het voelt zich verraden door de persoon waar het alle vertrouwen in gesteld had om in deze wereld te incarneren. Dat het nog midden in dat incarnatieproces zit kunnen we afleiden uit het feit dat het ontstaan van autisme zich voornamelijk afspeelt in de zoogperiode en melk een sterk incarnerende werking heeft. Laten we niet de fout maken te denken dat het kleine kind onbewust en onwetend is van alles wat er met hem en om hem heen gebeurt. Ik herinner me een baby van drie maanden die zich zo verzette en gilde voordat ze geprikt zou worden dat ze haar met drie man vast moesten houden. (zie voorbeeld casus 4) Daarom meen ik dat autistische kinderen veelal getraumatiseerde kinderen zijn die zich uit de volwassen wereld hebben teruggetrokken en er niet meer aan deel willen of kunnen nemen. Ze willen niet volwassen worden. Vandaar ook de enorme regressie die je op ziet treden op alle niveaus, terwijl hun ontwikkeling aanvankelijk normaal was en het kind volkomen gezond leek. Soms zijn ze erg agressief, maar meestal reageren ze helemaal niet meer. Dit verklaart waarom Saccharum officinale zo’n prachtig middel is voor deze kinderen, want Saccharum heeft alles met de moeder-kind relatie te maken, met je in de steek gelaten voelen en denken dat je moeder niet van je houdt, dat ze je kwijt wil en dat je niet welkom bent. Hetzelfde zie je bij adoptiekinderen die in de steek gelaten zijn; ook daar doet Saccharum wonderen. Maar ook andere emotionele trauma’s kunnen autistisch gedrag veroorzaken zoals uit de eerste voorbeeld casus blijkt (zie beneden). Het feit dat autistische kinderen tijdens de homeopathische ontstoring van de vaccins of tijdens de behandeling met Saccharum in ADHD kinderen kunnen veranderen toont wel aan dat deze kinderen wel gevoelens hebben maar er simpelweg niet meer bij kunnen. Dat er nog een aantal andere factoren zijn, zoals genoemd in dit artikel, betekent dat er parallellen zijn op verschillende niveaus. Of met andere woorden het lichaam zal die stoornissen ontwikkelen die overeenkomen met het onderliggende emotionele trauma. Of omgekeerd kan zich het emotionele trauma ontwikkelen omdat er al een lichamelijke component is die dit mogelijk maakt.

Vetzuren

Meervoudig onverzadigde vetzuren (omega-3 en omega-6 vetzuren) spelen een cruciale rol bij de vorming en het functioneren van de hersenen. Deze onverzadigde vetzuren zijn vrijwel geheel uit onze moderne voeding verdwenen. Wetenschappelijk onderzoek van de laatste jaren heeft aangetoond dat een tekort aan onverzadigde vetzuren (HUFA) of een verstoord evenwicht in die vetzuren een belangrijke rol kan spelen bij gedragsstoornissen, leerproblemen, dyslexie, en aandoeningen in het autistische spectrum. Deze vetzuren (omega-3 en omega-6) komen voor in vis, lijnzaad, sommige noten en in geringere mate in bladgroenten. Ze zijn van essentieel belang voor de normale ontwikkeling van de hersenen, maar ook voor onze mentale en emotionele gezondheid. Iedere zwangere vrouw zou extra omega-3 vetzuren als supplement moeten slikken en ook kleine kinderen onder de drie jaar hebben veel omega-3 vetzuren (EPA en DHA) nodig voor een voorspoedige ontwikkeling van hun hersenen. Verder is uit onderzoek gebleken dat toediening van omega-3 vetzuren een beter effect heeft dan omega-6 vetzuren en dat vooral EPA en niet DHA gunstige effecten geeft. Daarom zijn er nu verschillende omega-3 supplementen op de markt met een verhouding EPA/DHA van tenminste 4:1. De standaard visolie bevat een verhouding van 3/2.

Vegetarische bronnen van omega-3 vetzuren zoals lijnzaadolie bevatten alleen ALA (alpha-linoleic acid), die echter lang niet altijd door iedereen goed omgezet kan worden in EPA en DHA. Daarom is directe suppletie van EPA/DHA in de vorm van visolie beter. Uit onderzoek blijkt dat de ideale hoeveelheid EPA ongeveer 500mg/d is en sommige mensen hebben nog meer nodig.

DHA is vooral belangrijk voor de structuur van hersencel membranen, dus vooral in de vroege kinderjaren als de hersenen groeien en verder in het leven om de membraan soepelheid van cellen te kunnen handhaven. 20% van de hersenen bij kinderen bestaan uit DHA. EPA speelt een essentiële rol bij de korte termijn regulatie van hersenfuncties zoals de hormonale balans, de immuunfunctie en de bloedstroom. EPA is ook belangrijk voor het verminderen van ontstekingen, onder andere in het spijsverteringskanaal. Beiden zijn onmisbaar voor alle celmembranen, ze reguleren de voedselstroom naar de cel. Ze zijn ook betrokken bij het vrijkomen en de heropname van neurotransmitters (stoffen die nodig zijn bij de prikkeloverdracht van zenuwcel naar zenuwcel).

Darmstoornissen

* Ongeveer 85% van de autistische kinderen heeft spijsverteringsstoornissen en absorptie-problemen. Probiotica zijn van belang om de darmfunctie extra te ondersteunen.

* De meeste autisten hebben spijsvertering problemen met schimmel overgroei zoalscandidiasis, voedselallergieën en overgevoeligheden. Als er onvoldoende metallo-thioneine in de darm aanwezig is zullen zware metalen zoals kwik of lood aan sulfhydril groepen gebonden worden. Sulfhydril groepen in enzymen zijn nodigom caseïne en gluten af te breken. Veel  autistische kinderen hebben dan ook een gluten- en caseïne allergie (meer dan  85%).Bovendien hebben deze enzymen zink nodig. Daarom zal een tekort aan metallothioneïne tevens een tekort aan het enzym geven dat caseïne en gluten moet afbreken. Dit leidt dan tot een allergie voor caseïne en gluten.

* Een lekkende dikke darm (leaky gut) betekent simpelweg een falende metallothioneïne functie, waardoor kwik, lood en andere toxines in de poortader terecht komen.

* Metallothioneïne komt ook in hoge concentraties voor in de mond en kan bij een tekort leiden tot afwijkingen van de smaak en eetproblemen (bijvoorbeeld weigerenvast voedsel te eten met harde stukjeserin).

* De rol van metallothioneïne in de maag is  a) maagsap productie,

 1. b) levering van zink voor het spijsverteringsenzymen,
 2. c) productie van eiwitten tegen maagontsteking.

* Metallothioneïne is ook belangrijk als beschermingsmechanisme tegen ontsteking van de darmen  en tegen diarree. Het doodt candida en beschermt tegen schimmel overgroei.

Pyroluria, ondermethylering

Autisme tengevolge van pyroluria (uitscheiding van pyrol via de urine) is de makkelijkst te genezen vorm van autisme (6% van de autistische kinderen). Pyroluria leidt namelijk tot een vitamine B6- en zinktekort omdat kryptopyrolen aan deze stoffen binden en dan met de urine uitgescheiden worden. Deze mensen kunnen ook een tekort aan de neurotransmitter serotonine hebben omdat vitamine B6 voor de synthese ervan nodig is. Serotonine is ook een stemmingsregulator. Pyroluria kan ook schizofrenie veroorzaken.

Te hoog histaminegehalte en ondermethylering worden beiden in verband gebracht met een neiging tot rituele handelingen, dwangmatig handelen en herhalingsgedrag (45% van de autistische kinderen). Ondermethylering in het bijzonder wordt in verband gebracht met obsessief-compulsief- stoornissen, zoals bij autisme. Herstel van normale methylering is een langzaam geleidelijk proces dat 4 tot 6 maanden duurt. Met S-adenosylmethionine gaat het sneller dan met methionine. 15% van de autistische kinderen vertoont overmethylering wat gepaard gaat met angst, hyperactiviteit, onvoldoende presteren en overgevoeligheid voor bepaalde chemische stoffen en voedingsmiddelen. Deze kinderen hebben DMAE, foliumzuur en B12 nodig en dienen methionine en S-adenosylmethionine te vermijden.

Vaccins

Een van de belangrijkste factoren voor de ontwikkeling van autisme is ongetwijfeld het toedienen van veel vaccins op zeer jeugdige leeftijd. Vaccins bevatten in Nederland veelal aluminiumhydroxide, formaldehyde, eiwitverontreinigingen en de entstoffen zelf, viraal of bacterieel of toxines, soms ook kwik. Deze vaccins kunnen bij kinderen met een slecht functionerend ontgiftingssysteem (tekort aan metallothioneine) tot ernstige bijwerkingen leiden, waarvan autisme er slechts een  is. Mogelijk berust het ontstaan van epilepsie, astma, eczeem, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, en vele andere post-vaccinale klachten op hetzelfde ontstaansmechanisme. In de Verenigde Staten valt de enorme toename van autisme (van 1:180.000 naar 1:180 samen met de introductie van het BMR- en later van het Hepatitis-B- vaccin dat bij de geboorte gegeven wordt.  Het immuunsysteem bestaat uit 2 belangrijke delen, de humorale en de cellulaire afweer. Door vaccinaties treedt er een geforceerde verschuiving van cellulaire naar humorale afweer op, wat tot verzwakking van het immuunsysteem leidt. Zo’n zelfde verschuiving kan optreden door een zinktekort. Alle autistische kinderen zouden ontstoord moeten worden met de homeopathisch verdunde vaccins die het kind gehad heeft. Er zijn hiermee reeds zeer goede resultaten geboekt.  Een autistisch kind zou nooit meer gevaccineerd moeten worden!

Therapiemogelijkheden

De behandeling van een autistisch kind, volgens de nieuwste inzichten van Dr. William Walsch van het Pfeiffer Treatment Center (USA), wetenschappelijk onderzoek naar de werking van omega-3 op gedrag en de gezondheid in het algemeen en van homeopathisch arts Tinus Smits (Nederland), dient door een deskundig homeopathisch – orthomoleculair arts te geschieden. Er lijken nu goede therapeutische mogelijkheden te zijn om autisme te genezen of sterk te verbeteren. 85% van de kinderen die in het Pfeiffer Treatment Center van Dr. William Walsch met supplementen behandeld werd vertoonde een significante en blijvende verbetering van hun autisme en tussen de 5 en 10% gaf wonderbaarlijke genezingen waarbij de autistische kinderen vrijwel klachtenvrij werden. Het is gezien het huidige beschikbare onderzoek zeker niet zo dat autisme nog als ongeneeslijk beschouwd dient te worden. Ik geef hierna in het kort de therapeutische stappen aan.

De therapeutische stappen, de voorbeeldcasussen, literatuurlijst vindt u in de volgende uitgave van Beyond Medicine.

Dr.T. Smits

DELEN