disclaimer

DISCLAIMER – VRIJWARING

Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Buro VDP B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Buro VDP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Beyond Medicine. Buro VDP kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Buro VDP kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Buro VDP garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Buro VDP behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Beyond Medicine  biedt geen specifieke medische adviezen, zijn niet betrokken bij het verstrekken van medische of professionele diensten,  en geen medische of professionele dienst of informatie verkregen via of door de links naar of van onze site is goedgekeurd door een medische commissie. Het gebruik van de informatie op deze site is dan ook geen vervanging om eerst de juiste medische consultaties bij een gekwalificeerde arts of therapeut te raadplegen. Wij leveren zo goed en accuraat mogelijk de informatie aan.

U draagt zelf de verantwoordelijkheid ten aanzien van uw  oordeel over de informatie op deze website. Neem daarom eerst contact op met een arts of zorgverlener als u vermoedt dat u ziek bent. Lees deze gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van deze website en van tijd tot tijd, aangezien de gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast of gewijzigd periodiek.

Wij garanderen  niet dat informatie, planten of formules, waarnaar wordt verwezen op deze website binnen de juridisch wetgeving van ons land valt. Het gebruik van deze website is op eigen risico.